ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Για τις εξελίξεις στον Τουρισμό και την πολιτική της κυβέρνησης
24/06/09

Προς τους Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Το σύνολο των εξελίξεων, ιδιαίτερα στις συνθήκες της οικονομικής επιβράδυνσης και της κρίσης, αποδεικνύει ότι διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στις υλικές δυνατότητες και στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων για φθηνές και ποιοτικές διακοπές.

Το δικαίωμα του λαού στις διακοπές σαν μέσο προστασίας και αναπαραγωγής της εργατι­κής δύναμης θυσιάζεται στην κατεύθυνση καπιταλιστικής ανάπτυξης του τουριστι­κού τομέα με μοχλό το κέρδος.

Παράλληλα, επεκτείνεται η δράση ιδιωτικών ομίλων στον ιατρικό τουρισμό για την κάλυψη αναγκών των αναπτήρων και των ασθενών από χρόνια νοσήματα, που συμβαδίζει με την συρρίκνωση των δημόσιων προνοιακών δομών.

Για το ΚΚΕ δε μπαίνει ζήτημα αφορισμού της τουριστικής οικονομικής δραστη­ριό­τητας. Θεωρούμε όμως ότι μια οικονομία με μεγάλο μερίδιο συμμετοχής της του­ρι­στι­κής οικονομικής δραστηριότητας υποδηλώνει την ύπαρξη μιας καπιταλιστικής οικονο­μίας σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις εξωτερικές αγορές, με σημαντική επί­δρα­ση σ' αυτήν των διακυμάνσεών τους στη διευρυμένη αναπαραγωγή της, όπως αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις επιπτώ­σεις της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας.

Σε τοπικό επίπεδο φανερώνει την κατασπατάληση ορισμένων φυσικών πόρων, την καταστροφή του περιβάλλοντος, λόγω του γεγονότος ότι η ανάπτυξη ορισμένων υποδομών για την κάλυψη της συγκυριακής ανάπτυξης του αλλοδαπού Τουρισμού δε συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη του συνόλου των υποδομών. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται πόλεις και ολόκληρες τουριστικές περιφέρειες με υπέρμετρες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωρίς αντίστοιχης δυναμικότητας ενερ­γειακή, υδροδοτική, αποχετευτική και εσωτερική μεταφορική κάλυψη. Ταυτό­χρο­να, προβάλλεται η ανάπτυξη του τουρισμού σαν «εναλλακτική λύση» στις συνέπειες της συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής, ως συνέπεια της ΚΑΠ.

Η εκδήλωση της κρίσης θα επιταχύνει την τάση συγκέντρωσης και συγκε­ντροποίησης του κεφαλαίου, την τάση ισχυροποίησης των μονοπωλιακών ομίλων στον του­ρισμό, από τη στιγμή μάλιστα που εκτιμάται ότι υπάρχει μια υπερπλη­θώ­ρα προσφο­ράς ξενοδοχειακών κλινών που υπερβαίνει το 185% της τρέ­χου­σας ζήτησης. Ταυτόχρο­να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η θέση αρκετών παλιών μικρών ξενοδοχείων.

Ευνοημένοι από τις συνθήκες της κρίσης είναι και οι μεγαλύτεροι Tour Operators. Ελέγχοντας ένα σημαντικό τμήμα του εισερχόμενου μαζικού τουρισμού μπορούν να καθορίσουν τους προορισμούς στη βάση των ιδιαίτερων συμφερόντων τους, άλλωστε οι μεγάλοι του κλάδου διαχειρίζονται μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή και σε προορισμούς ανταγωνιστικούς προς του ελληνικούς. Επιβάλλουν τις διαθέσεις τους όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική για την υπογραφή συμβολαίων, ήδη έχουν πετύχει εκπτώσεις στις τιμές των δωματίων της τάξης του 10% με 25%, ανάλογα με τη διαπραγματευτική ισχύ των ξενοδοχείων σε σχέση με τις περσινές τιμές, ενώ τους χρωστάνε χρήματα και από την περσινή περίοδο. Ταυτόχρονα διευρύνεται η χρήση του «All inclusive» (όπου το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών καλύπτεται εντός του ξενοδοχείου και περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου), δημιουργώντας συνθήκες περαιτέρω ασφυξίας στα μαγαζιά εστίασης, λαϊκής τέχνης κ.ά.

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει περαιτέρω την ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές για τους Έλληνες τουρίστες και σ' αυτές για τους αλλοδαπούς. Ήδη παρατηρούνται ακόμα και αυξή­σεις στις τιμές που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα να γίνεται

όλο και περισσότερο είδος πολυτελείας το δικαίωμα στις διακοπές για τη λαϊκή οικογέ­νεια. Σύμφωνα με έρευνες αγοράς όλο και διευρύνεται το τμήμα εκείνων που δε μπο­ρούν να πάνε διακοπές, για το 2009 αυτό είχε υπολογιστεί στο 50% περίπου, ενώ ένα σημαντικό τμήμα και εκείνων που πηγαίνουν κατευθύνεται στους τόπους καταγω­γής, σε σπίτια συγγενών και φίλων, ταυτόχρονα μειώνεται και η διάρκεια των διακοπών.

Οι επιπτώσεις από την κρίση, η μείωση του τουριστικού ρεύματος θα αξιοποιηθούν από τους εργοδότες για γενίκευση της επίθεσης ενάντια στα ένα­πομείναντα εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων, η διεύρυνση των ευέλικτων και άτυπων μορφών απα­σχό­λησης, η ανασφάλιστη εργασία και η καταστρατήγηση του ωραρίου, η τρομο­κρατία στους εργασιακούς χώρους θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης και την αύξηση της εκμετάλλευσης, ενώ με πρόσχημα την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών εξασφαλίζουν φθηνή εργατική δύναμη.

Η κυβέρνηση στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης, προχωρεί στην ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου με νέα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα, επιδοτεί τους μεγαλοξενοδόχους για δωρεάν απασχόληση των εργαζομένων. Φορτώνει, δηλαδή, τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού για να θωρακίσει τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προχωρά στην αλλαγή της χρήσης γης, παραδίδει για επιχειρηματική εκμετάλλευση τους ορεινούς όγκους, τις ακτές και τον αιγιαλό, καταργεί τους όποιους περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιωτικοποιεί τα ΞΕΝΙΑ και τις μαρίνες. Το δε ΠΑΣΟΚ, πλειοδοτεί σε μέτρα περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου.

Για το ΚΚΕ είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των εργαζομένων και των οικογε­νειών τους στον τουρισμό, στις διακοπές στην ανάπαυση, στην προαγωγή της υγείας τους, στην αναψυχή. Ο τουρισμός μπορεί αντικειμενικά να συμβάλλει στη γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στην ψυχική και σωματική ευεξία, στη μόρφωση και στη γνωριμία με την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας, στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού.

Η τουριστική οικονομική δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών και να στοχεύει:

 •       Στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στην ισορροπία με τη φύση.
 •       Στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων, στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα σε αναλογία με τη βιομηχανική - αγροτική παραγωγή, τις αναγκαίες υποδομές (ενεργειακές, ύδρευσης κλπ).
 •       Στην πλήρη - σταθερή εργασία των εργαζομένων του κλάδου, στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.
 •       Σε αναλογία με τις ανάγκες εκπαίδευσης και ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού.

Στον καπιταλισμό, η ανάπτυξη του τουρισμού με σκοπό το κέρδος δε μπορεί να καλύψει τους προαναφερόμενους στόχους και κριτήρια.

Αναγκαία προϋπόθεση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι ο κεντρικός σχεδιασμός της τουριστικής κοινωνικής εργασίας, ως αναπόσπαστο στοιχείο της λαϊκής οικονομίας.

Σ' αυτό το πλαίσιο θα μετατραπούν σε κρατική - κοινωνική ιδιοκτησία όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές και τουριστικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με την κατάργηση της εμπορευματοποίησης της γης. Η γη, τα δάση, οι παραλίες θα αποτελούν λαϊκή, κρατική περιουσία.

Στα πλαίσια αυτά το ΚΚΕ προβάλλει και διεκδικεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων πάλης σε γραμμή αντιπαράθεσης με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφο­ρίας. Ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο μπορεί αντικειμενικά να συμβάλλει στην κοινή δράση των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ιδιοκτητών, οριοθετημένη από τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριο­ποιούνται στον κλάδο.

Ως βασικοί άξονες του πλαισίου στη λογική την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία, μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 •       Δικαίωμα για διακοπές και αναψυχή για όλους τους εργαζόμενους μέσα από την εξασφάλιση της μηνιάτικης άδειας και του 14ου μισθού για τις διακοπές.
 •       Δωρεάν διακοπές για όλα τα παιδιά των εργαζομένων.
 •       Δωρεάν διακοπές για τους συνταξιούχους και τους φτωχούς αγρότες.
 • Ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές.
 •       Να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μνημεία, μουσεία, σε όλος τους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους της χώρας μας.
 •       Να παρέχονται προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για όλους τους εργαζόμενους με οποιαδή­ποτε μορφή απασχόλησης (μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ), τους άνεργους και τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 •       Να δημιουργηθούν δημόσιες και δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των εργαζομένων και των ανέργων, που θα λειτουργούν όλο το καλοκαίρι.
 •       Να δημιουργηθούν δωρεάν οργανωμένοι χώροι αναψυχής (κάμπινγκ) για όλους τους νέους.
 •       Να δημιουργηθούν δημόσιοι και δωρεάν οργανωμένοι χώροι αναψυχής με ειδικό εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 •       Οι μαθητικές εκδρομές να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα, να είναι δημόσιες και δωρεάν, να πληρώνονται από το κράτος.

Διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων:

Πλήρη - σταθερή εργασία για όλους. ΟΧΙ στις απολύσεις.

 •       Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
 •       Κατάργηση της λεγόμενης πρακτικής άσκησης που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση των νέων εργαζομένων.
 •       Να δημιουργηθούν δημόσιες μεταλυκειακές επαγγελματικές σχολές για τα τουριστικά επαγγέλματα. Κατάργηση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Ουσιαστική προστασία των ανέργων.

 •       Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού που διεκδικεί το ΠΑΜΕ, μέχρι να βρει ο άνεργος δουλειά.
 •       Υπολογισμό του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου.

 •       7ωρο - 5νθήμερο - 35ωρο με πλήρη μισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώματα.
 •       6ωρο - 30ωρο για τα Βαρέα - Ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 •       6ωρη εργασία με κανονικές αποδοχές και άδεια με αποδοχές την περίοδο των εξετάσεων για τους εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές.
 •       Τριάντα (30) μέρες άδεια σε όλους τους εργαζόμενους και επίδομα άδειας ένα μισθό για όλους.

Ελάχιστη Σύνθεση Προσωπικού.

Κατώτερος μισθός 1.400 ευρώ.

Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύνταξη στα 55 για γυναίκες και 60 για τους άνδρες (50 και 55 για τα ΒΑΕ). Κατώτερη σύνταξη 1.050 ευρώ.

 

Αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

 •       Τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα τρένα και γενικά οι μεταφορές και οι υποδομές τους να γίνουν κρατική - λαϊκή περιουσία.
 •       Να μειωθούν στο 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να δίνονται δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα μικρά παιδιά και για τους νέους που δεν εργάζονται (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές), με μόνη προϋπόθεση την επίδειξη πάσο.
 •       Να καταργηθούν όλα τα διόδια.

Κατάργηση του «Αll inclusive» που χρησιμοποιείται από τους μεγαλοξενοδόχους για την αύξηση της κερδοφορίας και της δύναμης τους ενάντια στους εργαζόμενους και τους μικρούς επαγγελματίες.

 

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η κυβέρνηση για την πολιτική της στον τομέα του τουρισμού.

 

 

Οι επερωτώντες βουλευτές

Αλέκα Παπαρήγα

Κώστας Αλυσανδράκης

Νίκος Γκατζής

Ιωάννης Γκιόκας

Γιάννης Ζιώγας

Κώστας Καζάκος

Σοφία Καλαντίδου

Λιάνα Κανέλλη

Αχιλλέας Κανταρτζής

Νίκος Καραθανασόπουλος

Λίλα Καφαντάρη

 

Διαμάντω  Μανωλάκου

Γιώργος Μαρίνος

Γιώργος Μαυρίκος

Εύα Μελά

Νίκος Μωραΐτης

Βέρα Νικολαΐδου

Γιάννης Πρωτούλης

Σταύρος Σκοπελίτης

Αντώνης Σκυλλάκος

Σπύρος Χαλβατζής

Μπάμπης Χαραλάμπους

 

Θα συζητηθεί η υπ' αριθμ. 5/5/24.6.2009 επίκαιρη επερώτηση προς τους Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 22 Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. των κ.κ. Α. Παπαρήγα, Κ. Αλυσανδράκη, Ν. Γκατζή, Ι. Γκιόκα, Ι. Ζιώγα, Κ. Καζάκου, Σ. Καλαντίδου, Λ. Κανέλλη, Α. Κανταρτζή, Ν. Καραθανασόπουλου κ.α. σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα του Τουρισμού.
Έχω δε την τιμή να σας ανακοινώσω ότι η Νέα Δημοκρατία ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη σημερινή συζήτηση τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Αναστάσιο Καραμάριο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ορίζει τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Γεώργιο Νικητιάδη, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. την Βουλευτή κυρία Ευαγγελία (Λίτσα) Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και ο ΛΑ.Ο.Σ. τον υποφαινόμενο.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι εξελίξεις και ως συνέπεια της καπιταλιστικής κρίσης στην ελληνική τουριστική δραστηριότητα, επιβεβαιώνουν τις βασικές εκτιμήσεις του Κ.Κ.Ε. για τον
συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, εκτιμήσεις οι οποίες έχουν διαχρονικά χαρακτηριστικά, γιατί ως Κ.Κ.Ε. δεν περιοριζόμαστε στενά στην τουριστική οικονομική δραστηριότητα αλλά αναδεικνύουμε τον τουρισμό ως κατ' εξοχήν κοινωνική ανάγκη για την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης. Θεωρούμε τις διακοπές, την αναψυχή, δικαίωμα των εργαζόμενων, της νεολαίας, γενικότερα της λαϊκής οικογένειας.
Απ' αυτήν την άποψη για το Κ.Κ.Ε. δεν μπαίνει ζήτημα ούτε αφορισμού της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας αλλά ούτε και υιοθέτησής της και μάλιστα σε αντίθεση και σε βάρος άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η κρατική οργάνωση των κοινωνικών υποδομών. Θεωρούμε όμως ότι μια οικονομία με υψηλό μερίδιο συμμετοχής στις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες υποδηλώνει την ύπαρξη μιας καπιταλιστικής οικονομίας η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εξωτερικές αγορές με σημαντική επίδραση αυτή των διακυμάνσεών τους σε σχέση με την διευρυμένη αναπαραγωγή τους.
Σε τοπικό επίπεδο ταυτόχρονα φανερώνει την κατασπατάληση φυσικών πόρων, την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω του γεγονότος ότι η ανάπτυξη ορισμένων υποδομών για την κάλυψη της συγκυριακής ανάπτυξης του αλλοδαπού τουρισμού δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανάπτυξη του συνόλου των υποδομών με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται περιοχές, πόλεις, ολόκληρες τουριστικές περιφέρειες με υπέρμετρες τουριστικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωρίς αντίστοιχης δυναμικότητας ενεργειακή υδροδοτική, αποχετευτική ή και εσωτερική μεταφορική κάλυψη.
Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός στη χώρα μας αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές, τον ήλιο και τη θάλασσα, την εκμετάλλευση της πολιτιστικής και αρχαιολογικής μας κληρονομιάς. Με την είσοδο βεβαίως του ευρώ αρχίζει μία αναμόρφωση του λεγόμενου τουριστικού πακέτου με ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό και στην αλλαγή του μοντέλου αξιοποιώντας νέες τουριστικές δραστηριότητες, νέες μορφές τουρισμού. Σε συνθήκες κρίσης είναι φανερό, όπως και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα μειωθούν τα τουριστικά ταξίδια. Και μάλιστα πολύ περισσότερο επηρεάζει αυτή η διαδικασία τη χώρα μας από τη στιγμή που το βασικό τουριστικό ρεύμα, πάνω από το 55% των ξένων τουριστών προέρχεται από έξι χώρες, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία, χώρες όπου ουσιαστικά η εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη επίθεση ως συνέπεια της καπιταλιστικής κρίσης. Και βεβαίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού αλλά και άλλοι παράγοντες στο χώρο εκτιμούν ότι θα ευνοηθούν μέσα απ' αυτή τη διαδικασία χώρες με χαμηλές τιμές και χώρες που έχουν νομίσματα εκτός της ζώνης του ευρώ στην ευρύτερη περιοχή.
Όμως δεν είναι μόνο αυτή η συνέπεια της κρίσης. Οι όποιες επιπτώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, θα προκύψουν στο εισερχόμενο ρεύμα. Αντίθετα, αξιοποιούνται οι συνθήκες της κρίσης, οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης για να επιταχυνθούν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, για να επιταχυνθεί ουσιαστικά η ενίσχυση της δράσης του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλιακών ομίλων στο χώρο του τουρισμού. Άλλωστε η τάση η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια επιτάχυνσης της διαδικασία συγκέντρωσης και μεγέθυνσης της κεφαλαιοποίησης στον ξενοδοχειακό κλάδο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και εξαιτίας της κρίσης από τη στιγμή μάλιστα που εκτιμάται ότι υπάρχει υπερπληθώρα προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών, η οποία υπερβαίνει μάλιστα με βάση ορισμένες μελέτες και το 85% της τρέχουσας ζήτησης. Άρα, οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στο περιθώριο αυτών των διαδικασιών θα οδηγηθούν είτε στο να αναστείλουν τη δραστηριότητα είτε να εξαγοραστούν και να συγχωνευτούν από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό θα έχει ως συνέπεια μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της ξενοδοχείας να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους.
Δεύτερη επίπτωση η οποία θα εμφανισθεί και η οποία θα οδηγήσει προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι ότι οι ευνοημένοι απ' αυτές τις συνθήκες της κρίσης θα είναι οι μεγάλοι tour operators οι οποίοι ελέγχουν στη χώρα μας ένα σημαντικό τμήμα του εισερχόμενου μαζικού τουρισμού, μπορούν να καθορίσουν τους προορισμούς βάσει των ιδιαίτερων συμφερόντων τους αλλά και ταυτόχρονα, συνδιαχειρίζονται μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην ευρύτερη περιοχή. Επιβάλλουν τις διαθέσεις όσον αφορά τη τιμολογιακή πολιτική για την υπογραφή συμβολαίων. Ήδη έχουν υπογράψει συμβόλαια με μειωμένες τιμές από 10% έως και 25% ανάλογα με τη διαπραγματευτική ισχύ των ξενοδοχειακών ομίλων. Και όσο πιο μικρός είναι ο ξενοδόχος τότε μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ έχει απέναντι στον tour operator.
Αυτό έχει ως συνέπεια να διευρυνθεί η ψαλίδα -αυτή είναι η τρίτη συνέπεια- ανάμεσα στους αλλοδαπούς και στους Έλληνες τουρίστες. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούνται ακόμα και αυξήσεις στις τιμές που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται όλο και περισσότερο το τμήμα αυτό της λαϊκής οικογένειας η οποία δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50% των Ελλήνων δεν μπορούν να πάνε διακοπές γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Επίσης, ένα μεγάλο τμήμα απ' αυτούς που πάνε διακοπές πηγαίνει σε συγγενικά πρόσωπα ή περιορίζει ακόμα περισσότερο το χρόνο των διακοπών του. Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επίπτωση σε βάρος του δικαιώματος για τις διακοπές των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας.
Αλλά και εξίσου σημαντική συνέπεια κατά τη γνώμη του Κ.Κ.Ε. είναι ότι θα αξιοποιηθούν οι επιπτώσεις από την κρίση για να γενικευθεί η επίθεση ενάντια στα εναπομείναντα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζόμενων στον κλάδο. Η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων, η διεύρυνση των ευέλικτων και άτυπων μορφών απασχόλησης, η ανασφάλιστη εργασία, η καταστρατήγηση του ωραρίου, η τρομοκρατία στους εργασιακούς χώρους θα αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο για τη συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης και την αύξηση της εκμετάλλευσης. Ήδη βγαίνουν στη δημοσιότητα συμβάσεις που καλούνται να υπογράψουν οι νέοι που όχι μόνο δεν υπηρετούν, δεν αποδέχονται την ίδια την εργατική νομοθεσία, αλλά προσβάλλουν ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ζήτησαν ότι πρέπει να έχουν ολική αποτρίχωση άνδρες και γυναίκες και μάλιστα θα ελέγχονται. Και άλλοι ομιλητές από το Κ.Κ.Ε. θα αναφερθούν σε παρόμοια γεγονότα, σε παρόμοια περιστατικά που λαμβάνουν χώρα το τελευταία διάστημα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Απ' αυτήν την άποψη, η Κυβέρνηση προχωράει ταχύτατα στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι προσφέρει γη και ύδωρ για να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν, για να προωθήσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Προσφέρει γη και ύδωρ στο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι δρομολογεί το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών, διευκολύνει την αλλαγή της χρήσης γης και τη συγκέντρωσή της, αναιρεί τους όποιους περιορισμούς στην προστασία του περιβάλλοντος, διευκολύνει την παραχώρηση τους κεφαλαιοκράτες για επιχειρηματική αξιοποίηση των ορεινών όγκων, των ακτών και των αιγιαλών, πριμοδοτεί τις μεγάλες επενδύσεις για τα ξενοδοχεία πολυτελείας, για τη θαλασσοθεραπεία, για το συνεδριακό τουρισμό και τις τουριστικές κατοικίες. Δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ενισχυθεί τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό, νέα πακέτα και προγράμματα προς όφελος των τουριστικών επιχειρηματιών, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα δωρεάν απασχόλησης για δύο μήνες Μάρτη και Απρίλη, το πρόγραμμα της μαθητείας, το οποίο χτυπάει οποιαδήποτε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, πενήντα εκατομμύρια για τους απασχολούμενους, για τους δύο μήνες προσφέρει σαράντα πέντε για τα προγράμματα κατάρτισης στο μεγάλο κεφάλαιο. Και βεβαίως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην ίδια ρότα και στην ίδια λογική κινείται, πριμοδοτώντας ουσιαστικά νέα μέτρα προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, αμφισβητώντας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Το Κ.Κ.Ε. αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως βασική δραστηριότητα, τον βλέπει σε αναλογία με τη βιομηχανική και την αγροτική παραγωγή, με τις ενεργειακές, υδροδοτικές, αποχετευτικές και μεταφορικές υποδομές οι οποίες χρειάζονται, σε αναλογία με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, σε ισορροπία με τη φύση και απ' αυτήν την άποψη τονίζει ότι χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός, ενεργητική συμμετοχή των εργαζόμενων και κοινωνικός έλεγχος. Για να γίνει αυτό όμως εφικτό, χρειάζεται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υπόλοιπη δράση στο χώρο του τουρισμού να αποτελέσουν, να γίνουν κοινωνική λαϊκή περιουσία. Μόνο κάτω απ' αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να ικανοποιηθεί το καθολικό δικαίωμα στον τουρισμό, στην αναψυχή και στις διακοπές για τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Στα πλαίσια αυτά προβάλλουμε και προτείνουμε μέσα από τη συγκεκριμένη επερώτηση ένα σύνολο στόχων πάλης σήμερα, οι οποίοι είναι εφικτοί, είναι ρεαλιστικοί και μπορούν να διεκδικηθούν και να απαιτηθούν από το ίδιο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα και τη νεολαία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ, τον κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Καλαντίδου για πέντε λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πίσω από τα λαμπερά πολυτελή καταλύματα κρύβεται το σκοτάδι της υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων στον τουρισμό και ο αποκλεισμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργατικών οικογενειών από το όνειρο των διακοπών. Η ποιότητα των υπηρεσιών στον τουρισμό, για την οποία θα γίνει πολύς λόγος, κατά την άποψή μας περνάει και μέσα από τη λύση των οξυμένων προβλημάτων των εργαζόμενων. Η ανάπτυξη του τουρισμού συνοδεύτηκε με όξυνση των προβλημάτων των εργαζόμενων. Σήμερα η μείωση του τουριστικού ρεύματος, οι επιπτώσεις δηλαδή από την καπιταλιστική κρίση θα αξιοποιηθούν από τους εργοδότες για ακόμη παραπέρα επίθεση ενάντια στα εναπομείναντα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Στον επισιτισμό-τουρισμό απασχολούνται περίπου οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες και συνβοηθούντα μέλη οικογενειών. Περίπου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία.
Οι εργασιακές σχέσεις, κύριοι Βουλευτές, είναι ένα μωσαϊκό. Ελάχιστοι απασχολούνται με οκτάωρο, κυρίως στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Πάνω από το 80% των εργαζόμενων απασχολείται εποχιακά. Η διάρκεια της απασχόλησής του φθάνει μέχρι τους έξι μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Είναι ανασφάλιστοι στην έναρξη και στη λήξη αυτής της περιόδου κατά κανόνα, έτσι ώστε να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις η ανασφάλιστη εργασία. Το πενθήμερο εφαρμόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα τα καλοκαίρια τα ρεπό δεν υπάρχουν.
Έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου από δύο έως έξι μήνες και αυτό αν δείξει ο εργαζόμενος καλή διαγωγή, αν δουλέψει, για παράδειγμα, το Πάσχα χωρίς να πληρωθεί, αν πάει έξτρα κάποιες μέρες χωρίς αμοιβή, χωρίς ασφάλιση.
Υπάρχουν οι συμβάσεις ωρομισθίου, που καλύπτουν βασικές ανάγκες στην αιχμή της δουλειάς και απασχολούν τους εργαζόμενους από τέσσερις έως δέκα ώρες, οι συμβάσεις μιας μέρας, οι συμβάσεις έξτρα, που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Η απασχόληση των εργαζόμενων φθάνει και τις τριάντα μέρες του μήνα. Στο τέλος της μέρας ειδοποιούνται για την άλλη. Δεν δικαιούνται προσαυξήσεις εορτών, βραδινής εργασίας, δεν παίρνουν άδεια, δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν.
Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουμε και άλλες μορφές απασχόλησης, να το πούμε έτσι, αν θέλετε εκμετάλλευσης θα έλεγα εγώ. Έχουμε την εισαγωγή πολλών νέων από τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, όπως ισχυρίζονται, από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες με το πρόσχημα της μαθητείας για πρακτική άσκηση. Απασχολούνται πολλές ώρες την ημέρα για όλη την περίοδο την τουριστική με αμοιβή 300 με 400 ευρώ.
Το ίδιο όμως γίνεται και με τους σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολών των τουριστικών επαγγελμάτων εδώ στην χώρα μας. Οι διάφορες ιδιωτικές σχολές δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, λειτουργούν σαν δουλεμπορικά γραφεία και στέλνουν τους σπουδαστές υποτίθεται για πρακτική. Με το πρόσχημα λοιπόν της πρακτικής οι εργοδότες εξασφαλίζουν φθηνή εργατική δύναμη. Δεν έχουν άλλους εργαζόμενους. Αυτοί οι μαθητές δουλεύουν τα ξενοδοχεία, με ασφάλιση μόνο για επαγγελματικό κίνδυνο.
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η δουλειά μέσω εργολάβων. Τα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων στους εργολάβους είναι πολύ πιο κάτω από των άλλων εργαζόμενων στα ξενοδοχεία.
Τέτοια περίπτωση, εργολαβική, είναι και τα λεγόμενα «πακέτα». Απασχολούνται όμως κυρίως στις κουζίνες. Ο επικεφαλής είναι και ο εργολάβος. Παίρνει τη δουλειά για συγκεκριμένο ποσό. Φέρνει την ομάδα του και αφού πάρει την μερίδα του λέοντος από το ποσό κανονίζει τις αποδοχές τους, που είναι όχι απλώς πολύ πίσω από τις ανάγκες αλλά πολύ πίσω από τις συλλογικές συμβάσεις.
Υπάρχει και μία άλλη μορφή. Μέσω γραφείων νέοι άνθρωποι έρχονται για ένα μήνα -κυρίως από Αγγλία και Γαλλία- δουλεύουν έξι με οκτώ ώρες την ημέρα, χωρίς αμοιβή, τους παραχωρείται στέγη και τροφή, για να κάνουν δήθεν διακοπές.
Τώρα να μην μιλήσουμε για το συνταξιοδοτικό. Μόνο ένα παράδειγμα θα πω. Οι εποχικοί στην καλύτερη περίπτωση με εκατό ένσημα το χρόνο θα πάρουν σύνταξη σε σαράντα πέντε χρόνια αφού χρειάζονται τεσσεράμισι χιλιάδες ένσημα.
Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανώσουν κατ' αρχήν τα συνδικάτα τους, να οργανώσουν την πάλη τους, να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην ξεκούραση και στη ζωή, πρώτα να αντιμετωπίσουν την παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων, την εντατικοποίηση, την τρομοκρατία. Δείτε αυτά τα κατάπτυστα συμφωνητικά εργασίας και αρκεί μόνο αυτό για να καταλάβετε τι τρομοκρατία υπάρχει σ' αυτούς τους λαμπερούς χώρους. Πρέπει να διεκδικήσουν, μέσα από ένα πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειες, σταθερή και μόνιμη δουλειά, με 1.400 ευρώ βασικό μισθό, τριάντα μέρες άδεια για όλους τους εργαζόμενους, με έναν μισθό σαν επίδομα αδείας, δημόσιες και δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, δωρεάν διακοπές και ιαματικό τουρισμό για τους συνταξιούχους, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για όλους και όχι προγράμματα πραγματικά ρουσφετολογικά, που περνούν και μέσα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις ακτές.
Εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Ο τουρισμός, όσο παραμένει στα χέρια των ισχυρών μονοπωλίων τόσο θα χειροτερεύουν οι εργασιακές σχέσεις, οι εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόμενους, τόσο οι διακοπές θα είναι άπιαστο όνειρο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο κ. Καλαντίδου.
Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Πρωτούλης έχει το λόγο επίσης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπε ξανά ο Εισηγητής μας ότι για εμάς δεν μπαίνει ζήτημα αφορισμού της τουριστικής οικονομίας και της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του τουρισμού.
Θεωρούμε όμως αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των εργαζόμενων και των οικογενειών τους στον τουρισμό. Ακριβώς αυτό το δικαίωμα είναι που θυσιάζεται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα με μοχλό το κέρδος. Δεν μπαίνει ζήτημα ότι είναι μόνο άπιαστο όνειρο για χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους ο τουρισμός, οι διακοπές, η ανάπαυση και η ψυχαγωγία.
Ιδιαίτερα για τη νεολαία -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι υπόλοιποι Βουλευτές από τις περιφέρειές σας- οι μήνες των διακοπών από την εκπαιδευτική διαδικασία για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών είναι μήνες δουλειάς, είναι μήνες εργασίας ή συνέχισης της εργασίας τους, αφού -για παράδειγμα- μέχρι και 60% φθάνουν οι νέοι που σπουδάζουν στα Τ.Ε.Ι. και δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους και πάνω από 20% οι νέοι που φοιτούν στα Α.Ε.Ι. και που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους.
Πολύ μεγάλο κομμάτι των σπουδαστών της νεολαίας δουλεύει στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού και δουλεύει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέφεραν και οι προηγούμενοι Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Ποιο είναι το ζήτημα που βάζουμε και θέλουμε να φωτίσουμε ιδιαίτερα; Το τουριστικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει επιλεχθεί μάλιστα ο κλάδος του τουρισμού σαν εμπροσθοφυλακή για να περάσουμε μέτρα, τα οποία αποφασίστηκαν από τη στρατηγική της Λισσαβώνας και βέβαια εξειδικεύονται χρόνο με το χρόνο.
Η τελευταία τέτοια προσπάθεια έγινε στη Σύνοδο της Πράγας, πριν τις Ευρωεκλογές, όπου η Κυβέρνηση συμφώνησε σε μια σειρά μέτρα, ένα από τα οποία είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού μαθητειών και περιόδων άσκησης υψηλής ποιότητας έως το τέλος του 2009, για να ενισχυθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο κλάδος του τουρισμού έχει επιλεχθεί να είναι η εμπροσθοφυλακή, ακριβώς στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει αύξηση της απλήρωτης, της κακοπληρωμένης δουλειάς, δηλαδή αύξηση της τζάμπα εργασίας για τους μεγαλοεργοδότες. Αναφέρθηκε σ' αυτό και η Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σοφία Καλαντίδου.
Αυτή τη στιγμή χιλιάδες σπουδαστές των Ι.Ε.Κ., των Τ.Ε.Ι., των Επαγγελματικών Σχολών και των Επαγγελματικών Λυκείων για όλη την τουριστική περίοδο έχουν παραδοθεί στην κυριολεξία στα χέρια των μεγαλοξενοδόχων για δωρεάν, ανασφάλιστη εργασία, με την ψεύτικη ταμπέλα της πρακτικής άσκησης, υπογράφοντας μια κατάπτυστη σύμβαση εργασίας -την έχω εδώ μπροστά μου- που έχει μετατρέψει όλες αυτές τις σχολές -θα μου επιτρέψετε- από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε δουλεμπορικά γραφεία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Ε, όχι κι έτσι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για κόσμο που φέρνουν οι ξενοδόχοι μέσα στα ξενοδοχεία τους, κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας. Πληρώνουν αυτόν τον κόσμο με αυτή τη σύμβαση της μαθητείας και τον ονοματίζουν σπουδαστή, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει καμία τέτοια σχέση.
Οι μισοί σπουδαστές είναι ανήλικα παιδιά; Είναι ανήλικα παιδιά, είναι κάτω των 18 ετών και δουλεύουν όλη την ημέρα για το ποσό των 380 ευρώ το μήνα. Όλη την ημέρα! Ασφάλιση; Μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος. Βιβλιάριο ασθενείας μετά δεν θα έχουν για γιατρό; Για ασφάλιση και για σύνταξη βέβαια ούτε καν λόγος.
Υπάρχουν καταγγελίες σπουδαστών για τη διαμονή τους, ότι τους βάζουν να μένουν δίπλα στα λεβητοστάσια που έχουν διαμορφωθεί σε δωμάτια, δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες των ξενοδοχείων. Αρκετά απ' αυτά τα παιδιά κρατούνται όμηροι. Ξέρετε ότι τα έξοδα για να μεταφερθούν στη Ρόδο και στην Κέρκυρα κρατούνται από τον πρώτο μισθό των σπουδαστών και τους επιστρέφονται στο τέλος της σεζόν.
Εποπτεία; Καμία. Εποπτεία δεν υπάρχει, παρά μόνο για τα μάτια του κόσμου. Προβλέπονται τρεις εποπτείες, για να δουν πώς διαβιούν, αν απασχολούνται, πώς απασχολούνται, αν μαθαίνουν να τηρείται ακόμα και αυτή η κατάπτυστη σύμβαση της σχολής τρεις φορές όλο το καλοκαίρι σε μέρα και ώρα γνωστή για τους ξενοδόχους.
Οι απειλές πάνε και έρχονται. Δίπλα στα επίσημα πλέον δουλεμπορικά γραφεία υπάρχουν και άλλα ιδιωτικών εταιρειών για τη μαθητεία. Υπάρχουν και ορισμένες ομολογίες γι' αυτό.
Η πρώτη ομολογία είναι από το Διευθυντή του ΟΤΕΚ στην επιστολή που στέλνει προς τις επιχειρήσεις, όπου στο τέλος λέει: «Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε ότι επειδή τα προβλήματα που εμφανίζονται συνήθως και τα οποία δυσκολεύουν εξαιρετικά τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ασκούμενων έχουν σχέση με τους όρους διαβίωσης και τη μη τήρηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε να δοθεί βαρύτητα από μέρους σας στα παραπάνω θέματα για τη διευκόλυνση όλων.»
Επίσης, στη δεύτερη επιστολή για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αυτών των επαγγελματικών σχολών στον πρόλογο γράφει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία τους ασκούμενους μόνο για την κάλυψη των αναγκών, αλλά να εποπτεύουν τη σωστή εκπαίδευσή τους.
Αυτή είναι ομολογία, εμμέσως πλην σαφώς, της κατάστασης που επικρατεί με τη μαθητεία. Πολύ περισσότερο εμείς δεν μπορούμε να ανεχτούμε ο κλάδος του τουρισμού να είναι η εμπροσθοφυλακή και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι κλάδοι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Δηλαδή, την κρίση να την πληρώσει η νεολαία, να την πληρώσει όχι μόνο με την αφαίρεση του δικαιώματος στις διακοπές, αλλά να την πληρώσει με την αφαίρεση του δικαιώματος στη δουλειά, να την πληρώσει με την αφαίρεση των δικαιωμάτων συνολικά μπροστά στο μέλλον της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Ιωάννη Πρωτούλη.
Ακολουθεί ο συνάδελφος Βουλευτής Κερκύρας, ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, να πρωτολογήσει για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κόμιζα πραγματικά γλαύκας εις Αθήνας αν επαναλάβω ότι ο τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα, η οποία όμως εξαρτάται από πάρα πολλούς και πολύ ευμετάβλητους παράγοντες. Έτσι, για τον λόγο αυτό εμείς θεωρούμε πολύ παραπλανητική τη θέση και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, ότι ο τουρισμός αποτελεί πηγή πλουτισμού για τη χώρα μας.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποια Υπουργό Τουρισμού η οποία περιχαρής δήλωνε ότι η χώρα μας εκείνη τη χρονιά κέρδισε 12 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα -έλεγε- 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. Υπονοούσε με αυτό τον τρόπο ότι ο ελληνικός λαός και αυτοί που άμεσα δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι επαγγελματοβιοτέχνες του τουρισμού καρπώθηκαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Βέβαια η αλήθεια ήταν άλλη και πολύ πικρή, ότι τα χρήματα που προέρχονται από τον τουρισμό τα καρπώνονται μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που ασχολούνται με τον τουρισμό, μεγάλοι tour operators, μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι.
Επίσης, η μονοκαλλιέργεια η οποία συστηματικά καλλιεργήθηκε στον τουρισμό σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Κέρκυρα, η Ρόδος και αλλού, ουσιαστικά έβλαψε και βλάπτει σημαντικά τον ελληνικό λαό. Βέβαια αυτό έγινε μέσα από τα χρόνια σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σχεδίαζαν τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού στη χώρα μας. Έτσι αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα δεν υπάρχει καθόλου πρωτογενής τομέας και επομένως, δεν υπάρχει ούτε δευτερογενής τομέας.
Ο τρόπος ανάπτυξης του τουρισμού είναι βέβαια κάτι το οποίο συζητείται, αλλά ιδιαίτερα στην Κέρκυρα -και θεωρώ και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας- είναι πολύ βλαπτικός για το λαό της Κέρκυρας, για τον ελληνικό λαό και τα λαϊκά στρώματα και βέβαια πολύ κερδοφόρος, όπως είπα πριν, για τους μεγαλοξενοδόχους. Έτσι αυτή τη στιγμή το σύστημα το οποίο επικρατεί όσον αφορά την τουριστική διακίνηση στην Κέρκυρα είναι σχεδόν το σύστημα all inclusive, το γνωστό σύστημα που κλείνει τους τουρίστες μέσα σ' ένα ξενοδοχείο και τους προσφέρει τα πάντα με αποτέλεσμα κανένας απ' αυτούς να μην φεύγει για να γνωρίσει και την Κέρκυρα καθώς και το σύστημα μέσα από τις κρουαζιέρες.
Θα μου πείτε: Είναι κακό χίλιοι, χίλιοι πεντακόσιοι, δύο χιλιάδες τουρίστες καθημερινά να επισκέπτονται ένα νησί; Όχι, αλλά είναι κακός ο τρόπος που το επισκέπτονται. Ουσιαστικά θυμίζει μαφία ο τρόπος με τον οποίο διακινούνται οι τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια. Μέσα από εκδρομές οργανωμένες από δύο έως τρεις τουριστικούς πράκτορες που ελέγχουν το κύκλωμα της κρουαζιέρας, τους πηγαίνουν σε όποια μαγαζιά εκείνοι θέλουν, σε όποια εστιατόρια εκείνοι θέλουν και βέβαια οι υπόλοιποι μικροεπαγγελματοβιοτέχνες του τουρισμού βλέπουν τους τουρίστες με το κιάλι.
Το τι βιώνει ο ξενοδοχοϋπάλληλος στις μέρες μας, ιδίως όταν επικαλούνται και την καπιταλιστική οικονομική κρίση, αναπτύχθηκε από τη συντρόφισσά μου, την κυρία Καλαντίδου. Όμως, παρόλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ δύο-τρία λόγια.
Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από το ταξικό Σωματείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Κέρκυρα ότι δεν υπάρχει άρθρο της εργατικής νομοθεσίας που να μην παραβιάζεται. Η Κυβέρνηση σηκώνει ψηλά τα χέρια στην καλύτερη περίπτωση, αλλά ουσιαστικά υποβοηθεί αυτό, διότι τη συμφέρει τους σύμμαχούς της, τους μεγαλοξενοδόχους, το καπιταλιστικό κεφάλαιο να το υποστηρίζει και έτσι, ουσιαστικά αποδιοργάνωσε κάθε μηχανισμό, έστω και τον πιο υποτυπώδη, ελέγχου των εργασιακών σχέσεων.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, το Σ.ΕΠ.Ε. στην Κέρκυρα έχει τον απίθανο αριθμό των τριών Επιθεωρητών Εργασίας για να ελέγξουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Κέρκυρα, για να ελέγξουν πάνω από τετρακόσια και πεντακόσια ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί στην ασυδοσία, χρωστούνται δεδουλευμένα, δε μπαίνουν ένσημα, υπάρχει η είσοδος πολλών ξένων εργαζομένων και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την υλοποίηση στην πράξη της μιας από τις τέσσερις ελευθερίες του Μάαστριχτ, που είναι η ελεύθερη διακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, που εξειδικεύτηκε, βέβαια, μέσα από την εγκληματική Συνθήκη Μπολκεστάιν.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Χαραλάμπους.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Σταύρο Σκοπελίτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, εξήντα πέντε Ανθυπασπιστές και τρεις Αξιωματικοί του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑ.
Εμείς είμαστε υπερήφανοι για σας. Καλωσορίσατε.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο συνάδελφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κ. Σταύρος Σκοπελίτης ως ομιλητής έχει το λόγο για πέντε λεπτά στην πρωτολογία του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι καθαρό και για τον πλέον αδαή ότι για άλλο τουρισμό μιλάμε εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και για άλλο τουρισμό μιλάει η Κυβέρνηση, αλλά και η Αξιωματική Αντιπολίτευση.
Εμείς μιλάμε για ένα τουρισμό που στο κέντρο της προσοχής του έχει τον παράγοντα άνθρωπο, τον εργαζόμενο άνθρωπο, μάλιστα και που αναπτύσσεται στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών του, ανάγκες που έχουν σχέση με την ανάπαυσή του, την προαγωγή της υγείας του, την αναψυχή του, τη γνωριμία του με άλλους τόπους και πολιτισμούς. Γι' αυτό τον τουρισμό μιλάμε εμείς.
Εσείς αντιμετωπίζετε τον τουρισμό αποκλειστικά και μόνο σαν οικονομική δραστηριότητα -βιομηχανία, μάλιστα, τον ονομάζετε- και έτσι από κοινωνικό αγαθό τον έχετε μετατρέψει σε εμπόριο. Και όπως από κάθε εμπόριο, εκείνο που προσδοκάτε, εκείνο που επιδιώκετε είναι το κέρδος. Και σ' αυτό βρίσκεται και η αιτία που στερούνται όλο και περισσότερο αυτό το αγαθό οι εργαζόμενοι και οι πλατιές λαϊκές μάζες.
Από την άλλη μεριά, η τέτοια αντιμετώπιση του τουρισμού οδήγησε σε ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον της χώρας μας γενικά και ιδιαίτερα των νησιών μας, ζημιές-εγκλήματα πραγματικά, που έχουν να κάνουν με καταπατήσεις αιγιαλών, παραλιών, ορεινών όγκων, με πολεοδομικές παραβάσεις, εγκλήματα που όχι μόνο μένουν ατιμώρητα, αλλά και επιβραβεύονται, όπως έγινε και πρόσφατα με ένα νομοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση και ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και με το οποίο δίνουν το σήμα του ΕΟΤ στις επιχειρήσεις που είχαν πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις.
Επίσης, όπως αναφέρουμε και στην επίκαιρη επερώτησή μας, η ανάπτυξη υποδομών για την κάλυψη του τουρισμού και ιδιαίτερα του αλλοδαπού, που συγκυριακά γνώρισε ανάπτυξη, δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανάπτυξη του συνόλου των υποδομών -και αναφέρομαι σε υποδομές που έχουν σχέση με την ύδρευση, την αποχέτευση κ.λπ., με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ανυπέρβλητα προβλήματα στα νησιά μας και όχι μόνο.
Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο προωθήθηκε και προπαγανδίστηκε η ανάπτυξη του τουρισμού, σαν τη μοναδική και αποκλειστική διέξοδο για τους νησιώτες μας, είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή παραδοσιακών τομέων της οικονομίας. Μιλάω για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Και οι συνέπειες αυτής της καταστροφής γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές στην οικονομία των περιοχών αυτών, αφού ο πακεταρισμένος τουρισμός, πολύ λίγα πράγματα προσέφερε ή καθόλου δεν προσέφερε σε αυτή την κατεύθυνση.
Η καταστροφή δε αυτή παίρνει ακόμα περισσότερες διαστάσεις, αφού στο όνομα της ανάπτυξης του αγροτοτουρισμού, κονδύλια από αυτά τα λίγα που προορίζονταν για τον καθαρά αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα και τον πρώτο πυλώνα, τώρα πηγαίνουν στον αγροτικό τουρισμό, στον οποίο βέβαια δεν δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίοι αγρότες, κύριε Υπουργέ, αλλά κύρια οι επιχειρηματίες και το μεγάλο κεφάλαιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τουριστική κίνηση στο νησί από το οποίο κατάγομαι, τη Μυτιλήνη, κατά κύριο λόγο είχε να κάνει με τους συντοπίτες μας των Αθηνών, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων περιοχών. Αυτοί σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχοντας στο νησί δική τους ή συγγενική στέγη ή φτηνή ενοικιαζόμενη, έρχονταν σε αυτό για να κάνουν τις διακοπές τους και σημάδευαν μάλιστα και την κοινωνική, αλλά και την οικονομική ζωή του τόπου.
Εδώ και μερικά χρόνια άρχισε να περιορίζεται αυτό το φαινόμενο. Ή δεν έρχονται καθόλου ή έρχονται για μικρότερο χρόνο και ο ερχομός τους αυτός δεν φαίνεται στην οικονομική ζωή, αφού η προσπάθεια για οικονομία στις δαπάνες συνεχίζεται και κατά τις διακοπές.
Γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όμως, ο κύριος λόγος έχει να κάνει με την οικονομική τους κατάσταση. Αυτή και το υπέρογκο κόστος μεταφοράς είναι που περιορίζει δραστήρια την επιθυμία τους να σκεφτούν και να κάνουν διακοπές στις πατρίδες τους ή στις πατρίδες των πατεράδων τους.
Φέτος, για να πάει και να γυρίσει μια τετραμελής οικογένεια στη Μυτιλήνη, χρειάζεται να δαπανήσει το σύνολο του δώρου που παίρνει ή αν είναι συνταξιούχος, το σύνολο της σύνταξής του. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μυτιλήνη, αλλά και το σύνολο των νησιών. Σε πάρα πολλά δε από τα νησιά μας, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη και από πλευράς τακτικότητας των δρομολογίων και από πλευράς συνθηκών που επικρατούν στα πλοία. Αυτά κάθε άλλο παρά ανθρώπινες συνθήκες μπορούν να θεωρηθούν.
Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά από τα πλοία που έχουν δρομολογημένα στο Αιγαίο οι εφοπλιστές -και αυτό βέβαια με την ανοχή της Κυβέρνησης- είναι υπέργηρα, πάνω από τριάντα πέντε χρονών και συνάμα αργοκίνητα, με συνεχείς πυκνές βλάβες στα ταξίδια τους. Και με τα πλοία αυτά θέλετε να αναπτύξετε τουρισμό.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και η Κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα, εκείνο που κάνει είναι να δίνει όλο και περισσότερα προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, πέρα από τα εκατομμύρια που δίνει μέσω των επιδοτήσεων.
Κλείνω, λέγοντας ότι με τον τρόπο που προωθείται η ανάπτυξη του τουρισμού ούτε οι εργαζόμενοι σε αυτόν θα δουν άσπρη μέρα ούτε οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών θα ωφεληθούν. Οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι τα μεγάλα συμφέροντα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Η αντίθεση, λοιπόν, σε αυτές τις επιλογές είναι μονόδρομος για όποιον ελπίζει και θέλει ένα καλύτερο αύριο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκοπελίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση προς το Τμήμα της 3/7/2009.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».
Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία με την επίκαιρη επερώτηση των συναδέλφων του Κομμουνιστικού Κόμματος να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση και βεβαίως να ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερες ενστάσεις, διαφωνίες ενδεχομένως και προσεγγίσεις οι οποίες υπάρχουν για τις εξελίξεις γενικότερα στον τουρισμό και την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης.
Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί η κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία μας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν έχει πολύ μεγάλη αξία ίσως το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει εξαιρετικά διαφορετική αντίληψη και διαφορετική οπτική γωνία για την οικονομία, για την οικονομική ανάπτυξη και επομένως και για την τουριστική ανάπτυξη, από την οπτική γωνία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Σημασία έχει ότι νομίζω πως έχουμε όλοι την ίδια αγωνία. Έχουμε την ίδια αγωνία η οποία έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση των πραγμάτων, ότι δηλαδή αυτή τη δύσκολη χρονιά και γενικότερα στον τομέα του τουρισμού, καλούμαστε αυτήν την υπεραξία του τουρισμού να την κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε επ' ωφελεία των εσωτερικών οικονομικών ζητημάτων και διλημμάτων της πατρίδας μας.
Σέβομαι απόλυτα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα βάζει μπροστά στο συλλογισμό του και τη διαλεκτική του το ζήτημα των εργαζομένων πρώτα και των εργασιακών σχέσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μη συμφωνούμε στο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αλλά και για την Κυβέρνηση και για το Κόμμα που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, είναι το όχημα μέσα από το οποίο διασφαλίζεται η τουριστική ανάπτυξη και επομένως και οι θέσεις των εργαζομένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τουρισμός είναι κατ' εξοχήν ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι κατ' εξοχήν ανταγωνιστικός τομέας σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα με τα άλλα κράτη, κυρίως της Λεκάνης της Μεσογείου και κατά πρώτο λόγο της Ευρωζώνης, αλλά και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό. Δεν γνωρίζω κανένα κράτος του κόσμου το οποίο ανέπτυξε με κρατισμό ή με κρατικές επενδύσεις αξιόλογο τουριστικό ρεύμα σε ό,τι αφορά την ποσότητα και την ποιότητα.
Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι αυτό είναι το πρότυπο ζωής το οποίο έχουμε «χτίσει» στην υφήλιο και άκουσα με ιδιαίτερη χαρά -και αυτό το εκτιμώ βαθύτατα- ότι οι διακοπές, η αναψυχή, είναι μέσα στο πρότυπο ζωής μας και είναι απόλυτη υποχρέωση της κοινωνίας, της πολιτείας να τα διασφαλίσει με τον άλφα ή βήτα τρόπο στους πολίτες αυτής της χώρας.
Και αυτό το πρότυπο ζωής ικανοποιεί όχι μόνο τις χώρες τουριστικού προορισμού που έχουν εισερχόμενο τουριστικό προϊόν -η Ελλάδα είναι κατ' εξοχήν μία τέτοια χώρα γιατί από τον εισερχόμενο τουρισμό κερδίζουμε χρήματα, «απλώνουμε» πλούτο στους πολίτες- αλλά η ικανοποίηση του προτύπου της αναψυχής και των διακοπών, ικανοποιεί και το πρότυπο ζωής κατ' εξοχήν των χωρών που στέλνουν τουρίστες.
Για παράδειγμα, αντιλαμβάνεστε ότι οι βόρειες χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ιδιαίτερη αναψυχή λόγω των κλιματολογικών συνθηκών ή έχουν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το να πηγαίνουν διακοπές στο εξωτερικό και να τους δεχόμαστε και εμείς, ικανοποιεί και το δικό τους πρότυπο ζωής, γιατί ο εργαζόμενος, όποιας μορφής εργαζόμενος και αν είναι, έχει τη δική του επιχείρηση σε μία άλλη επιχείρηση -κατά την εκτίμησή μου, εργαζόμενοι είναι όλοι- και αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.
Σας δίνω ένα παράδειγμα από την εμπειρία της θέσης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. Σ' επίσκεψή μας στη Σιβηρία, στο Νοβοσιμπίρσκ, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπου έξι μήνες το χρόνο η θερμοκρασία είναι κάτω από μείον 20 και μονάχα ένα μήνα το χρόνο η θερμοκρασία ξεπερνά τους 17 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες εκεί, οι τοπικές δημοτικές αρχές και οι παράγοντες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, μας είπαν ότι εμείς παίρνουμε αρκετά χρήματα διότι δουλεύουμε σε μία βαριά βιομηχανία, ζούμε σ' ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο από καιρικές συνθήκες και ποιότητα ζωής λόγω των συνθηκών και για μας αποτελεί πολύ μεγάλη ευκαιρία το να μπορούμε να φύγουμε.
Είναι η πόλη για την οποία φέτος για πρώτη φορά μπήκε VISA CENTER από το Υπουργείο Εξωτερικών που παράγει βίζα για τη Σιβηρία σε σαράντα οκτώ ώρες και από την οποία μπήκαν για πρώτη φορά δώδεκα περίπου τσάρτερ το μήνα που συνδέουν τη Σιβηρία με την Ελλάδα.
Αυτό το λέω για να δώσω μία διάσταση της ικανοποίησης του προτύπου ζωής των χωρών αποστολής τουριστών. Αυτό το πρότυπο ζωής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη δύσκολη χρονιά της κρίσης, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας όπου ανήκει ο τουρισμός με βάση τις διεργασίες της Κομισιόν.
Εκεί, λοιπόν, στα δεύτερα θέματα, στα άλλα θέματα, για πρώτη φορά με ελληνική πρωτοβουλία βάλαμε το ζήτημα της ενίσχυσης των εσωτερικών διευρωπαϊκών τουριστικών μετακινήσεων σε μια προσπάθειά μας όχι να κερδίσουμε σαν Ελλάδα, αλλά κυρίως να δώσουμε τη διάσταση της κοινωνικότητας του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλοντας και το δικό μας μοντέλο.
Αντιλαμβάνομαι ότι οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που επερωτά σήμερα είναι διάφορες από τη Συνθήκη της Λισαβώνας. Όμως, το τρένο της Ευρώπης κινείται με τη διαδικασία των πλειοψηφιών και η Συνθήκη της Λισαβώνας αποτελεί το χαλί πάνω στο οποίο καλούμαστε να αναπτύξουμε την οικονομία μας και επομένως και τον τουρισμό.
Για παράδειγμα, άκουσα από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων για ζητήματα μεγέθυνσης των ξενοδοχειακών κτισμάτων και μονάδων που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως άκουσα και για ζητήματα ενδεχομένως παραβίασης των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ενδεχομένως της φυσικής ομορφιάς την οποία έχει η Ελλάδα υπέρ του τουρισμού. Άκουσα, επίσης, σοβαρές ενστάσεις για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου.
Θέλω να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι την οπτική γωνία, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αντιπαρατεθώ σ' αυτά και να πω ότι αυτή τη χρονιά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει καθόλου κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο συμβαίνει από την ενίσχυση των μεγάλων ξενοδοχειακών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και επενδύσεων και κάθε άλλο από την ενίσχυση του κεφαλαίου.
Αυτή τη χρονιά αυτό το οποίο επέλεξε σαν κεντρική πιλοτική στρατηγική η Κυβέρνηση είναι να ενισχύσει το εισερχόμενο τουριστικό προϊόν με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με κυρίαρχο ζήτημα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, διότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι ο μεγαλύτερος πλούτος τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη χρονιά.
Και βεβαίως, όσον αφορά τις ανήσυχες κραυγές -θα μου επιτρέψετε να πω- οι οποίες ακούστηκαν στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, για πενήντα χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, για απόλυτη καταστροφολογική πρόβλεψη για τον τουρισμό, για καταβαράθρωση της οικονομίας, θα ήθελα να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε σ' αυτήν την Αίθουσα -και νομίζω ότι αυτό είναι υπέρ της χώρας και δεν είναι εύσημο για κανέναν και δεν το βάζω σ' αυτή τη βάση- ότι δεν υπάρχουν πια. Ούτε πενήντα χιλιάδες άνεργοι υπάρχουν ούτε καταβαράθρωση υπάρχει.
Είναι η πρώτη φορά στην οποία μία Κυβέρνηση επιδοτεί για δύο μήνες θέσεις εργασίας για να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων και μέσα από αυτή τη διεργασία να διευκολύνει αν μη τι άλλο τη δυνατότητα των ξενοδοχειακών μονάδων να μείνουν ανοιχτές σε μία περίοδο Απριλίου και Μαΐου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας που είναι ο πλούτος του τόπου και της περιφέρειας και να μπορέσουν να είναι διαπραγματεύσιμες στις μεγάλες συμφωνίες με τους εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς τουρίστες.
Αυτή η στρατηγική της στήριξης του τουρισμού δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι δεν έχει σαν κεντρικό στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη λένε ότι οι τουρίστες των χωρών αποστολής τουριστών της Ευρώπης για το εξωτερικό θα μειωθούν γύρω στο 7%-8% -δεν το λέω εγώ, αλλά όλες οι στατιστικές των επιμέρους κρατών, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Βόρειες χώρες- ότι η παγκόσμια τουριστική κίνηση θα μειωθεί γύρω στο 10%-11%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση μείωσης του τουρισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν, αν θέλετε, σκληρή αντιπαράθεση με την κρίση, με την Ανατολή και την Άπω Ανατολή και την Κίνα, όπου επίσης οι απόμακρες μεταφορές δυσκολεύουν τους τουρίστες να μετακινηθούν λόγω των πολύωρων αεροπορικών ταξιδιών που βεβαίως κοστίζουν αυτή τη χρονιά. Μέσα στο σύνολο αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο του 2009, το πιο δύσκολο τετράμηνο για πολλούς και διαφόρους λόγους, εμφανίζει με βάση την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας μείωση αφίξεων με στατιστικές όλων των αεροδρομίων και μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές ένα -8,8%.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κανείς δεν ξέρει τι έχει στην τσέπη του ο κάθε τουρίστας ο οποίος έρχεται και επομένως είναι αναμενόμενη η πτώση του εισερχόμενου συναλλάγματος, δηλαδή των ωφελημάτων του τουρισμού ακόμα περισσότερο από αυτό το νούμερο. Όμως, είναι μακράν αυτών που ακούγονταν στην αρχή της χρονιάς.
Την ίδια στιγμή υπάρχει το μεγάλο δίλημμα του εσωτερικού τουρισμού, που είναι ισχυρότερος οικονομικά απ' ό,τι ο εξωτερικός. Σας λέω ότι το κατά κεφαλήν έξοδο του εσωτερικού Έλληνα τουρίστα στην Ελλάδα είναι 2 και πολλές φορές 2,5 φορές πάνω απ' ό,τι ξοδεύει ο τουρίστας του εξωτερικού, δηλαδή αυτός που έρχεται από το εξωτερικό. Ο εσωτερικός τουρισμός, επίσης, εμφανίζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις αυτή τη χρονιά.
Πρώτα απ' όλα το κομμάτι υπάρχει εκείνο των Ελλήνων πολιτών που είχαν κάποια άνω του μετρίου οικονομική δυνατότητα και επέλεγαν παραδοσιακά ή ορισμένες χρονιές να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτή τη χρονιά φαίνεται πως λόγω της κρίσης μειώνονται σοβαρά τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 30% έως 40%. Αυτοί, λοιπόν, οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα φέτος -και το έδειξαν- σε διάφορα στιγμιότυπα και τριήμερα και δυνατότητες διακοπών στο διάβα αυτού του χρόνου, όπως το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα και σε άλλες ευκαιρίες που είναι παραδοσιακές διακοπές για τους Έλληνες, εστράφησαν στο εσωτερικό. Έχουμε, λοιπόν, μια μικρή αύξηση ενός κάπως «ποιοτικού» εσωτερικού τουρισμού.
Την ίδια στιγμή οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, που πράγματι δυσκολεύονται, διότι πλούσιοι και φτωχοί υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλες τις μορφές των δημοκρατιών και οικονομικών -αν το θέλετε- αναπτύξεων εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία.
Γι' αυτό το κομμάτι η Κυβέρνηση δι' όλων των μεθόδων ενίσχυσης του εσωτερικού τουριστικού ρεύματος, είτε αφορά το Υπουργείο Απασχόλησης είτε αφορά το Υπουργείο Τουριστική Ανάπτυξης είτε αφορά τον Ο.Γ.Α., αύξησε πάνω από 50% τη χρηματοδότηση του εσωτερικού κοινωνικού τουρισμού και αυτό έχει διπλή αξία.
Το πρώτο σκέλος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού που αφορά την ικανοποίηση του προτύπου της αναψυχής για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.
Το δεύτερο σκέλος έρχεται να ικανοποιήσει τις μικρομεσαίες οικογενειακές, όπως το άκουσα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις -καταλύματα ή τουριστικά δωμάτια- που συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και που ουσιαστικά αντλούν πολύτιμη γι' αυτούς τουριστική πελατεία μέσα από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.
Οφείλω δε να σας πω ότι μάλλον η Ελλάδα έρχεται πρώτη στα μεγέθη της χώρας και στον πληθυσμό της και σε σχέση με την ποσόστωση του εθνικού της προϋπολογισμού στο μέγεθος του κοινωνικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μία εμπειρία δια των ετών και δι' όλων των κυβερνήσεων στο ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού να καταδείξουμε ένα δρόμο για τον κοινωνικό τουρισμό της Ευρώπης, που μέχρι στιγμής ικανοποιείται μόνο από ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΩ, που έχει ένα πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, γιατί είναι πιλοτικό, της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο η Ελλάδα για τον κοινωνικό τουρισμό και δι' όλων των υπουργείων ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο 15 έως 17 εκατομμύρια έχει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Άρα, υπάρχει και μια ουσιαστική βοήθεια για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.
Φθάνει αυτό; Πάντα υπάρχει καλύτερο. Πάντα υπάρχει μεγαλύτερο και αξιολογότερο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, αλλά εξηγώ τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και της απάντησης στα διλήμματα της εποχής. Διότι τα διλήμματα της εποχής είναι αυτά που σήμερα μας ποδηγετούν ή μας κατευθύνουν -αν το θέλετε- σε διαφορετικές και διάφορες κατευθύνσεις.
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι ιδιαίτερα στον τομέα της ενίσχυσης των εργαζομένων -γιατί άκουσα πάρα πολλά για τους εργαζόμενους και τους ξενοδοχοϋπάλληλους- ενώ αρχικά εκτιμούσαμε ότι γύρω στους 50 χιλιάδες εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους και οι επιχειρήσεις τους σε συμφωνία με αυτούς θα αντλούσαν τη δυνατότητα της ενίσχυσης των εποχικών τον Απρίλιο και το Μάιο, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά: Και λιγότερες επιχειρήσεις και λιγότεροι σύλλογοι εργαζομένων συμφώνησαν προς αυτήν την κατεύθυνση, που δείχνει ότι η κοινωνική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζόμενων στον τομέα της ξενοδοχειακής επιχείρησης -θα μου επιτρέψετε να σας πω- είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τα περιγραφόμενα τα οποία άκουσα.
Δεν εκτιμώ ότι αυτά που λέτε είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελούν τον κανόνα. Σε καμία περίπτωση δηλαδή, δεν υπάρχει δουλεμπόριο, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το τοπίο των τρομακτικών εκβιασμών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κακοί εργοδότες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάντοτε και εργαζόμενοι, οι οποίοι ακόμα μπορεί να επιλέγουν και τη μαύρη εργασία για δικούς τους λόγους. Αντιλαμβάνομαι ότι η δυσκολία της εποχής δημιουργεί ευκαιρίες για διάφορα πράγματα. Αλλά η χώρα κινείται σε εξαιρετικά δημοκρατικά πλαίσια και οι δυνατότητες της πολιτείας να ελέγχει δεν είναι λίγες.
Μου αναφέρατε ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν πολύ λίγοι επιθεωρητές εργασίας για να ελέγξουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Μα δεν υπάρχει κράτος σε ολόκληρο τον κόσμο το οποίο είναι δυνατόν να λειτουργήσει μόνο με αστυνομικά μέτρα. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να αποκτήσουμε υψηλότερο επίπεδο τουριστικής συνείδησης και τουριστικής ταυτότητας της χώρας, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την προσφορά, τη σχέση εργαζόμενων και εργοδοσίας.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αν εξαφανίζαμε μεμιάς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη χώρα, η χώρα θα επιβίωνε. Δεν θα επιβίωνε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με καμία δύναμη. Και αυτή την επιχειρηματικότητα δεν μπορεί κανένα κράτος, το πιο οργανωμένο, το πιο δημοκρατικό κράτος του κόσμου να την μιμηθεί. Είναι αδύνατον! Είναι αδύνατον ένα κράτος από κρατικές επενδύσεις να κάνει τρεις χιλιάδες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και σαράντα χιλιάδες επιχειρήσεις μικρομεσαίων επιχειρηματιών του τουρισμού με δωμάτια ενοικιαζόμενα, πολλά ή λίγα. Είναι αδιανόητο για ένα κράτος με κρατικές επενδύσεις να φτιάξει δομή αγροτοτουρισμού. Είναι αδύνατον για ένα κράτος και για μας να αποκτήσουμε ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς τον ανταγωνισμό του ιδιωτικού τομέα. Δεν γίνεται. Και αν γίνεται κάπου, παρακαλώ να το ακούσω.
Αυτό λοιπόν, το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο, είναι τα σκαλοπάτια της προόδου και της ποιότητας, τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Εγώ εκτιμώ ότι στο χώρο της ξενοδοχίας, υπάρχει ικανοποιητικότατη κοινωνική ειρήνη.
Αν πάμε σε μια περιοχή τουριστική, σε ένα μεγάλο νησί, το Ρόδο, την Κέρκυρα, ένα νομό της Κρήτης και πούμε ότι αύριο το πρωί κλείνουμε τα ξενοδοχεία, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί; Κοινωνική επανάσταση! Κοινωνική επανάσταση από το σύνολο των οικογενειών, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος οικονομικής αν το θέλετε, δυνατότητος, οικονομικής άντλησης πόρων για τη μέση οικογένεια.
'Αρα, δεν πρέπει να δημιουργούμε αυτή την εικόνα, ενός εντονότατου ανταγωνισμού. Προβλήματα υπάρχουν. Πράγματι, πολλές φορές αυτός ο θεσμός της μαθητείας και της εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά μαθητές εκπαιδευόμενους από το εξωτερικό δημιουργεί προβλήματα. Είναι ένα διαχρονικό μοντέλο το οποίο κρατάει χρόνια. Αυτή τη δύσκολη χρονιά, τη χρονιά στην οποία θελήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατήσουμε ανοιχτές τις μονάδες, για να υπάρχουν θέσεις εργαζομένων και όπου σήμερα με στατιστικά του ΟΑΕΔ, είναι μόνο οκτώμισι χιλιάδες, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα εποχιακής ξενοδοχειακής εργασίας, έναντι των πενήντα, που υπήρχε η απειλή, τα πράγματα βαδίζουν σε μια λεπτή και ικανοποιητική ισορροπία.
Οφείλω όμως, να δεσμευτώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι είναι σε προετοιμασία ο νόμος για των ποσόστωση των μαθητευομένων, Ελλήνων ή ξένων, το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος αυτής της δύσκολης σεζόν, για την οποία οι μεγάλες αλλαγές, θα μπορούσαν να φέρουν μεγάλη αναστάτωση και μεγάλα προβλήματα.
Σε λέω όμως, ότι είναι η τελευταία χρονιά και είναι προσωπική μου δέσμευση, η τροπολογία αυτή είναι στα σκαριά και ετοιμάζεται και θα ξεκινήσει πλέον μετά το τέλος αυτής της σεζόν, για να ξέρουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι ότι μέχρι εδώ είναι αυτά τα οποία γινόντουσαν έως τώρα.
Τέλος, γιατί έχω και δευτερολογία και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ανοχής του Προεδρείου, θέλω να πω ότι το χωροταξικό του τουρισμού με ό,τι διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει την ευκαιρία να έχει δομημένη, προγραμματισμένη και απολύτως, περιγραφόμενη τουριστική ανάπτυξη. Και μαζί με τη λειτουργική τακτοποίηση που βάζει ένα τέλος στις αυθαιρεσίες, η επιτήρηση της οποίας θα είναι η ψηφιακή επιτήρηση των ξενοδοχειακών μονάδων, για τα οποία θα πω στη δευτερολογία μου, βάζει ένα πλαίσιο το οποίο αν ακολουθηθεί έτσι όπως έχει διαρθρωθεί, νομίζω ότι βάζει τον τουρισμό της χώρας σε μια διαφορετική ταχύτητα. Γιατί οι Κυβερνήσεις το πλαίσιο βάζουν.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ)
Όλα τα άλλα τα έδωσε η φύση στην Ελλάδα και όλοι εμείς καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ομορφιά γιατί; Για το 1/5 του εισερχόμενου οικονομικού προϊόντος στη χώρα. Αυτή είναι η αξία του τουρισμού και δεν πρέπει να τη μειώνουμε σε καμία περίπτωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ανακοίνωση προς το Τμήμα.
Όπως μου γνώρισε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος Μάριος Καρογιάν, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες το απόγευμα έλαβε ομόφωνο ψήφισμα το οποίο θα σας αναγνώσω.
«Κυπριακή Δημοκρατία, Βουλή των Αντιπροσώπων, ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού συζήτησε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο χώρο δημιουργίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ψηφίζει τα ακόλουθα:
1. Εκφράζει τη βαθιά της ικανοποίηση για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης και συγχαίρει την Κυβέρνηση της Ελλάδας και όλους τους συντελεστές της δημιουργίας του. Τα εγκαίνιά του υπήρξαν πολιτιστικό γεγονός με παγκόσμια σημασία.
2. Πιστεύει ότι σ' αυτό το εξαιρετικής έμπνευσης και τεχνικής υπερσύγχρονο Μουσείο πρέπει να βρουν τη φυσική τους θέση τα μάρμαρα του Παρθενώνα που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Σήμερα είναι προφανές ότι η θέση των μαρμάρων είναι δίπλα στα άλλα μάρμαρα στο Μουσείο τους, δίπλα στην ίδια την Ακρόπολη.
3. Υπενθυμίζει ότι η Ακρόπολη των Αθηνών αποτελεί για τους Έλληνες και την ανθρωπότητα ολόκληρη σύμβολο του μέτρου, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που απλόχερα η Ελλάδα χάρισε σε όλη την οικουμένη.
4. Ενώνει τη φωνή της με εκατομμύρια πολίτες σ' ολόκληρο τον κόσμο που ζητούν την αποκατάσταση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
5. Καλεί την Κυβέρνηση και κάθε άλλη αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου όπως δώσουν ένα οριστικό τέλος στην περιπέτεια των μαρμάρων επιστρέφοντάς τα πίσω στο φυσικό τους χώρο. Η λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης αποτελεί το πιο ισχυρό επιχείρημα για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την ανάδειξη των μαρμάρων ως ενιαίου μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.
6. Καλεί όλες τις χώρες καθώς και την UNESCO να ανανεώσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και για συνένωση αυτού του μοναδικού στοιχείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με το φυσικό χώρο όπου ανήκει. Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα αποτελέσει εξαιρετική συμβολή στην προαγωγή των αρχών και των αξιών που συνθέτουν τη βάση του οικουμενικού πολιτισμού».
Για την απόφαση αυτή και το ψήφισμα αυτό της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας ολόκληρη τη Βουλή των Ελλήνων και τους συναδέλφους Βουλευτές αλλά και όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, θα ήθελα να απευθύνουμε έναν χαιρετισμό προς τους αδελφούς Κυπρίους γιατί αυτή είναι η πρώτη απόφαση Βουλής των Αντιπροσώπων που συντάσσεται στον αγώνα που γίνεται σ' ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα με μεγαλύτερη ένταση την τελευταία περίοδο ώστε τα «αιχμάλωτα» σύμβολα του πολιτισμού μας στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψουν εδώ όπου δημιουργήθηκαν, εδώ που είναι η θέση τους γιατί εδώ θα ακτινοβολούν την ουσία και την αξία του παγκόσμιου πολιτισμού, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την Ακρόπολη και τις αξίες που δημιουργήθηκαν στην κλασική αρχαιότητα.
(Χειροκροτήματα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής, 27 επισκέπτες από το ΚΑΠΗ του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.
Η Βουλή καλωσορίζει τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες στη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Σπύρος Χαλβατζής.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επερώτησή μας είναι και επίκαιρη και αναγκαία. Υπάρχει μια ζωτική ανάγκη για τους εργαζόμενους, για τους νέους. Και αυτή η ανάγκη αποτελεί ταυτόχρονα και δικαίωμα. Είναι το δικαίωμα για διακοπές, για αναψυχή, για ξεκούραση. Είναι η ανάγκη για ξεκούραση και για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Και δεν μπορεί αυτή η ανάγκη να καλύπτεται, κύριε Υπουργέ, από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτή η ανάγκη και το δικαίωμα σήμερα θυσιάζεται στον βωμό των κερδών των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης παρατηρούμε την όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και στον χώρο του τουρισμού και της αναψυχής. Μπορεί να μην σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες καινούρια βήματα ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε, κύριε Υπουργέ, αυτή τη συγκέντρωση. Αν ψάξετε τα στοιχεία θα τα βρείτε. Και αυτά βέβαια δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και όλες τις δραστηριότητες γύρω από τον τουρισμό, την αναψυχή. Κυκλοφορούν γύρω από τις ναυτιλιακές εταιρείες που συνεχώς αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και των ναύλων. Και τις αυξάνουν χωρίς κανέναν έλεγχο. Και αυτές οι αυξήσεις σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά σε πλατιά λαϊκά στρώματα του πληθυσμού που δεν μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμα των διακοπών. Ειπώθηκε ήδη από προηγούμενους ομιλητές ότι περίπου, με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 50% των εργαζομένων δεν θα πάνε για διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
Κύριε Υπουργέ, ποιος ζήτησε να κλείσουν τα ξενοδοχεία; Ποιος μίλησε για την ανάγκη ένας χωροφύλακας να είναι έξω από κάθε ξενοδοχείο από κάθε επιχείρηση να ελέγχει; Αυτό που ζητήσαμε και ζητάμε είναι επιθεωρητές ελέγχου για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν ελεγκτές. Η επιθεώρηση εργασίας δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να είναι 3 ελεγκτές στην Κέρκυρα και να υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Και αυτές οι επιχειρήσεις να ασυδοτούν και να παραβιάζουν όλους τους νόμους. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να σημειώσω.
Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όλη αυτή η φιλολογία και η αντίληψη που αναπτύχθηκε στα τελευταία χρόνια και από την δική σας κυβέρνηση και από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι η Ελλάδα έχει μόνο μια βαριά βιομηχανία και αυτή η βιομηχανία είναι ο τουρισμός είναι μια αντίληψη επικίνδυνη. Ειπώθηκε προηγούμενα από συντρόφους μου: Η μονοκαλλιέργεια, η υπονομευτική έως και η κατάργηση της παραγωγικής δραστηριότητας ειδικά σε πάρα πολλά νησιά οδήγησε στην επικίνδυνη κατάσταση να εξαρτάται, να κρέμεται ένα ολόκληρο νησί δεκάδων χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από μια ταξιδιωτική οδηγία μιας καπιταλιστικής κυβέρνησης είτε της Αγγλίας είτε της Γερμανίας, είτε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και τέτοιες οδηγίες γνωρίσαμε στο παρελθόν και που αυτές οι οδηγίες είχαν πάντα πολιτικούς λόγους για να εκδοθούν, γιατί ήθελαν να πιέσουν, ήθελαν να εκβιάσουν καταστάσεις και κυβερνήσεις.
Νησιά που είχαν σημαντική αγροτική αλλά και κτηνοτροφική παραγωγή σήμερα οδηγούνται καθημερινά, συστηματικά, συνειδητά στη συρρίκνωση της παραγωγής και ενισχύεται η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
Πέρα από τα θέματα οικονομίας και παραγωγικής δραστηριότητας, που και αυτή υπονομεύεται ή ακυρώνεται, υπάρχει και ένα τεράστιο ακόμα θέμα. Είναι η διαμόρφωση μιας στρεβλής αντίληψης για τη δουλειά, για την παραγωγή, για την λειτουργία του ατόμου. Μια λογική η οποία ξεκόβει τους ανθρώπους των νησιών από την ενασχόληση με την γη, με την γεωργία, με την παραγωγή. Και αυτό θα το βρούμε στο μέλλον.
Το τρίτο ζήτημα που θέλουμε να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αφορά την κύρια παραγωγική δύναμη και σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα του τουρισμού, αφορά τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα. Και εδώ ασκείται μία πολύ σκληρή ταξική αντεργατική πολιτική. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού υφίστανται τις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας και η υπερεκμετάλλευση αυτών των εργαζομένων φτάνει σε σημεία βαρβαρότητας. Με αφορμή ή πρόφαση την καπιταλιστική κρίση ακυρώνονται σε αυτό το χώρο όλες οι εργατικές λαϊκές κατακτήσεις, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται καμιά συλλογική σύμβαση και υπάρχει τεράστια ευθύνη από την πλευρά της Κυβέρνησης γι' αυτή την κατάσταση.
Εξανέστη προηγουμένως ο κ. Καραμάριος στην αναφορά που έκανε ο σύντροφος Πρωτούλης για τους εργαζόμενους. Κύριοι συνάδελφοι, έχω κάτι για τον κύριο Υπουργό. Έχω εδώ και θα την καταθέσω μια συμφωνία ξενοδοχείου. Έχει δώδεκα «απαγορεύεται». Δεν έχει κανένα εργασιακό δικαίωμα. Και επειδή λένε ότι φιλοξενούν τους εργαζόμενους, τους δίνουν τροφή και στέγη, τους κοιμίζουν στα υπόγεια και το λέμε επίσημα. Λένε «απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο, απαγορεύεται στους άνδρες εργαζόμενους να φοράνε κοντομάνικα», αλλά για τις γυναίκες οι κανόνες του ξενοδοχείου είναι πιο ελαστικοί και δεν περιορίζουν τις υπαλλήλους σε θέματα που αφορούν την ενδυμασία. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε το δουλεμπόριο και από την άλλη έχουμε ...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Θα σας πω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ναι, κύριε συνάδελφε, μη γελάτε. Έχουμε και τη σωματεμπορία από την άλλη πλευρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Θα σας απαντήσω μετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δώδεκα «απαγορεύεται» λέει εδώ. Δεκαπεντάχρονα παιδιά ...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Θα το δώσω στα Πρακτικά. Έχει και υπογραφές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Το «εργαζόμενος» να το σβήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε! Λέει ότι είναι απαραίτητη η ολική αποτρίχωση σε άνδρες και γυναίκες για λόγους αιδούς και καλλωπισμού.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Χαλβατζής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ανατριχιαστικά αυτά, κύριε Υπουργέ. Συνεννοηθείτε και με την Επιθεώρηση Εργασίας, συνεννοηθείτε και με το Υπουργείο Εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τόπο έχουν κατακτηθεί κάποια δικαιώματα και δεν μπορούν κάποιοι να τα κάνουν όλα ίσωμα. Υπάρχουν συμβάσεις εργασίας μιας ημέρας. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν εργαζόμενους χωρίς κανένα δικαίωμα.
Και επειδή μιλήσατε και για τη Λισσαβόνα, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η Λισσαβόνα. Το τρένο της προχωράει και το τρένο της Λισσαβόνας κουβαλάει πλούτο. Το ζήτημα είναι ότι τον πλούτο που κουβαλάει αυτό το τρένο, τον πάει στις αποθήκες των πολυεθνικών, των μονοπωλίων, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός, πραγματικό δουλεμπόριο, αυτά τα πακέτα των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων. Χρησιμοποιούν μικρά παιδιά σε κανονική εργασία, χωρίς να πληρώνονται.
Το οκτάωρο για πάρα πολλούς εργαζόμενους και σε αυτό το χώρο έχει καταργηθεί. Και δεν είναι πλεονασμός να υπενθυμίσουμε ότι το οκτάωρο, το πενθήμερο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν χαρίστηκαν ούτε από τη σοσιαλδημοκρατία ούτε από τη χριστιανοδημοκρατία. Ήταν αποτέλεσμα σκληρών ταξικών αγώνων και συγκρούσεων. Χύθηκε πολύ αίμα για το οκτάωρο και, όμως, εν μια νυκτί με Κυβέρνηση τότε ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τη στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε το οκτάωρο πρώτα με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βέβαια, οι εποχικοί εργαζόμενοι έχουν ξεχάσει τα ρεπό. Και θα πρέπει να πω ότι το 75% περίπου των εργαζομένων σε αυτό το χώρο είναι εποχικοί και έχουν δουλειά για τέσσερις ή το πολύ για έξι μήνες.
Το τέταρτο ζήτημα αφορά τις χρήσεις γης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, δεν αναφερόμαστε μόνο στα ξενοδοχεία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχει γίνει. Και με το τελευταίο νομοσχέδιο, το λεγόμενο χωροταξικό, έχουμε νέα βήματα στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Προχωρά σταθερά και με τη βούλα της Βουλής η εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Δάση, βουνά, παραλίες, ακτές, παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές παραδίδονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και αυτό, για να έχουν νέα, πιο υψηλά κέρδη οι μεγαλοκαπιταλιστές.
Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι τα δάση, τα βουνά, οι παραλίες, οι ακτές είναι λαϊκή, κρατική περιουσία. Κανείς και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να τα εκχωρεί στους ιδιώτες.
Πολλές περιοχές της χώρας μας είναι σήμερα αντικείμενο σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα σε μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, γιατί θέλουν και επιδιώκουν τα καλύτερα φιλέτα. Για παράδειγμα, η ευρύτερη περιοχή της λίμνης του Καϊάφα στην Ηλεία βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο κέντρο της προσοχής και «μη κυβερνητικών οργανώσεων» και «φιλανθρωπικών» οργανώσεων, αλλά και μεγαλοκαπιταλιστών.
Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες χιλιάδες στρέμματα και δασικών εκτάσεων μεταβιβάστηκαν, πουλήθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες σε επιχειρηματίες για τουριστική εκμετάλλευση. Χιλιάδες στρέμματα δημόσιας γης -πολλά δασικά, το ξανατονίζουμε- είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Η κυριαρχούσα λογική, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη από την πολιτική που ακολούθησαν και ακολουθούν και στον τομέα του τουρισμού όλες οι κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χθες. Είναι μια πολιτική η οποία στηρίζει τα συμφέροντα και τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Παλεύουμε και προσπαθούμε για μία άλλη πολιτική, μία ριζικά διαφορετική πολιτική από την ασκούμενη. Σε μια άλλη οικονομία, μία λαϊκή οικονομία και εξουσία μπορεί, κύριε Υπουργέ, να εξασφαλίσει και τις διακοπές και την αναψυχή για τους εργάτες, για τα πιο πλατιά λαϊκά στρώματα. Αυτή η πολιτική αργά ή γρήγορα θα γίνει πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Νικητιάδης από την ωραία Ρόδο.
Κύριε Νικητιάδη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, εσάς και το συνάδελφο για την παραχώρηση της σειράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που ο κύριος Υπουργός σήμερα ανέφερε ότι η ερώτηση του Κ.Κ.Ε. αποτελεί ευκαιρία για μία ευρύτερη συζήτηση. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι διπλά, γιατί, κύριε Υπουργέ, σήμερα τοποθετηθήκατε ίσως για πρώτη φορά από το Βήμα της Βουλής με χαμηλότερους τόνους, τόνους που δείχνουν ότι ενδεχομένως έχετε τη διάθεση να ακούσετε κάποιες παρατηρήσεις και ελπίζω ότι δεν είναι χαμηλοί οι τόνοι, επειδή δεν αισθάνεστε να απειλείται η εξουσία της Νέας Δημοκρατίας από την επερώτηση του Κ.Κ.Ε.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα με μία αποκατάσταση της αλήθειας, που οφείλετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο και σχετίζεται με μία δική σας αναφορά, όταν κατά τη συζήτηση για τα καταλύματα και τη λειτουργική τακτοποίηση, επικαλούμενος το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τον τουρισμό, κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι εμείς προτείνουμε 50% μείωση στα τέλη, ενώ εσείς, κύριε Υπουργέ, απ' αυτό εδώ το Βήμα, είπατε ότι τα μηδενίσατε. Αυτό είπατε, ότι μηδενίσατε -και υπάρχει στα Πρακτικά γραμμένο- τα τέλη προσγείωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια, λέγοντας μάλιστα ότι τα κατεβάσατε 100%.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση, ότι δεν λέτε σκοπίμως αυτά που λέτε διότι θα πρέπει να σας πληροφορήσω τι συμβαίνει.
Αυτό που μειώθηκε είναι τα τέλη προσγείωσης αεροδιαδρόμου που είναι 200 ευρώ για κάθε αεροπλάνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, 200 ευρώ ανά επιβάτη που σημαίνει ότι για μια πτήση διακοσίων ατόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2.400 και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.400, τίποτα δεν μειώθηκε.
Πρέπει δηλαδή, να καταλάβετε ότι κάθε αεροπλάνο που προσγειώνεται σε περιφερειακό αεροδρόμιο μαζί με τα τέλη για το hundling φθάνει τις 6000 ευρώ. Και ο Υπουργός εδώ είπε ότι εμείς τα μηδενίσαμε. Θέλω, κύριε Υπουργέ, να αποκατασταθεί αυτή η αλήθεια γιατί δεν μπορεί να λέτε ότι εμείς είπαμε 50% και εσείς το πήγατε 100%, όταν δεν μειώσατε απολύτως τίποτα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι τα 200 ευρώ τα θεωρούν κοροϊδία αυτοί που τους καλείτε να φέρουν περισσότερο κόσμο στην πατρίδα μας.
Θα υπεισέλθω σε κάποια από τα ζητήματα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ΚΚΕ που θέσατε για να προσθέσω κάποια κομμάτια που ενδεχομένως μια επερώτηση δεν μπορεί να τα εμπεριέχει και που σχετίζονται με τον τρόπο που φθάσαμε στο σημείο να γίνονται οι έλεγχοι από τις επιθεωρήσεις εργασίας και από το ΙΚΑ.
Ο Πρόεδρος των εργαζομένων της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων κ. Καραθανάσης έχε καταγγείλει ότι δεν έχουμε οχήματα για να πάνε να κάνουν επιθεώρηση. Αυτό επικαλούνται κύριε Υπουργέ, οι επιθεωρήσεις εργασίας και το ΙΚΑ. Και αναγκάστηκαν οι εργαζόμενοι με δικά τους αυτοκίνητα να μεταφέρουν τους επιθεωρητές εργασίας στα ξενοδοχεία προκειμένου να γίνουν επιθεωρήσεις. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά.
Άρα, κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε περί αστυνομικών μέτρων και μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία τελικώς θα λύσει τα προβλήματα, πρέπει να το αναθεωρήσετε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις στοιχειώδεις λειτουργίες του κράτους. Το κράτος οφείλει να προστατεύει την λειτουργία της εργασίας. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τους εργαζόμενους από κάθε αυθαιρεσία από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Και αυτό είναι δική σας δουλειά. Εσείς κατ' εξοχήν πρέπει να πάρετε το συνάδελφό σας Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών για να τον οχλήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ΙΚΑ. Εσείς πρέπει να πάρετε τον Υπουργό Εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι επιθεωρητές εργασίας, ή σε κάθε περίπτωση -ενιαία είναι η Κυβέρνηση- πρέπει να το κάνετε άμεσα.
Δεν αναφερθήκατε συνάδελφοι στο ότι 6% από τους απασχολούμενους στον τουρισμό δεν επαναπροσλήφθηκε καν. Και αυτό είναι συγκεκριμένη ανεργία, κύριε Υπουργέ. Αυτά επαναλαμβάνω είναι αναφορές του Προέδρου των εργαζομένων της Ομοσπονδίας. Επαναλαμβάνω ότι 6% δεν επαναπροσλήφθηκε.
Δεν αναφέρατε επίσης ότι είχαμε 15% κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ καθυστερημένες επαναπροσλήψεις. Από τους 95.000 ασφαλισμένους στο ΤΑΞΥ καθυστέρησαν να επαναπροσληφθούν ένα 15%. Τι σημαίνει αυτό; Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Κινδυνεύουν να μην πάρουν το επίδομα ανεργίας, σημαίνει ότι κινδυνεύουν να μην έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη. Άρα, εδώ έχουμε ζητήματα.
Εγώ θα σας φέρω ευτυχία. Ας πούμε ότι είναι η μείωση μείον 8%. Χθες μπήκα στο Neckermann, μπορείτε να μπείτε και εσείς -το καταθέτω για να μην υπάρχει αμφισβήτηση- και βλέπουμε ότι έχουμε μείον 50% στα πακέτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μείον 50% για Ιούλιο και Αύγουστο.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Νικητιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τα έσοδα που θα έχουμε; Ξέρετε ποιοι θα εισπράξουν λιγότερο; Τα καταστήματα, όλοι οι ξενοδόχοι. Ολόκληρη η Ελλάδα θα έχει μείον 50%. Αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι τριάντα ξενοδοχεία και μπορώ να σας φέρω άλλα 1030, προσφορές και του Thomas Cook και της Tui. Άρα, εδώ πέρα έχουμε ζητήματα.
Τώρα για τη διαφήμιση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει κάποια στιγμή να μας φέρετε εδώ πέρα κάποια στοιχεία να ξέρουμε ποιος πήρε, γιατί πήρε. Γιατί τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης πήραν και πόσα πήραν. Γιατί πληρώσατε κάποια χρήματα; Γιατί για παράδειγμα δίνετε στη Νομαρχία Δωδεκανήσου, στη Νομαρχία Χανίων, στη Νομαρχία Χαλκιδικής, 60.000, 60.000 και 100.000 και στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης 400.000. Ποιος είναι ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης; Έγγραφο του ΕΟΤ 16.6.2009. Δίνετε στη Θεσσαλονίκη για διαφήμιση 400.000. Ποιος είναι ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης ενώ στη Νομαρχία Δωδεκανήσου δίνετε 60.000 για τον τουρισμό όταν η Δωδεκάνησος έχει δέκα φορές περισσότερο τουρισμό από τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για το Ηράκλειο, το ίδιο ισχύει και για τα Χανιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, τα θέματα της διαφήμισης πρέπει να τα δείτε πολύ σοβαρά. Δώσατε 1.143.000 για το Λονδίνο και το Παρίσι για το World of Athens. Ανεξαρτήτως του πόσο μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το αποτέλεσμα αυτής της διαφήμισης, εγώ αναρωτιέμαι: Γιατί πληρώνονται τώρα αυτά τα χρήματα και έχουν μείνει απλήρωτα τα χρέη του 2007 και του 2008; Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ζήτημα εσωτερικής σας αντιπαράθεσης. Γιατί αν είναι τέτοιο, έχουμε πρόβλημα γιατί εμείς θα βρούμε μπροστά μας τους tour operators αύριο. Αναφέρομαι στο Λονδίνο και στο Παρίσι και τις 580.000 και 562.000 που πληρωθήκανε τώρα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Υπονοείτε κάτι; Έχετε λάθος πληροφόρηση. Δυστυχώς γι' αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Εσείς θα μου φέρετε τα στοιχεία εδώ πέρα, αλλά να φέρετε κανονικά στοιχεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Όταν καταγγέλλετε κάτι και μάλιστα αφορά οικονομική διαχείριση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ζούμε σε μια περίοδο λεπτή και επειδή η αξιοπρέπεια του καθενός είναι πολύ σημαντική, να έχετε στοιχεία. Με αερολογίες και φήμες δεν μπορείτε να έρχεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε ό,τι αφορά εκατομμύρια ευρώ και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης του οποίου έχω την ευθύνη. Παρακαλώ πολύ, αν έχετε στοιχείο, καταθέστε το. Διαφορετικά επιφυλαχθείτε, αν μη τι άλλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή τέθηκε και προσωπικό ζήτημα και εγώ δεν έχω προσωπικό ζήτημα με τον Υπουργό -δεν καταλάβατε τι σας είπα- θέτω το ερώτημα: Πληρώσατε ή δεν πληρώσατε 580.000 για το World of Athens στο Λονδίνο; Πληρώσατε ή δεν πληρώσατε 562.000 για το World of Athens στο Παρίσι; Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Και να έρθετε εσείς να απαντήσετε. Εσείς ερωτάσθε. Δεν ερωτάται η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ και λυπάμαι γιατί πάλι χάσατε την ψυχραιμία σας και δεν έρχεστε νηφάλια να μας πείτε ότι είναι λάθος και ότι αυτό είναι το πραγματικό στοιχείο, αλλά έρχεστε να εγκαλέσετε τον ερωτώντα και τον κοινοβουλευτικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το κάνατε και στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Κύριε Υπουργέ, στραβά αρμενίζετε και το έχετε κάνει επανειλημμένως. Δεν είχατε λόγο να πληρώσετε εσείς τα σπασμένα των προηγουμένων και δεν χρειάζεται να χρεώνεστε εσείς τα σπασμένα των προηγουμένων. Ακολουθήστε μία πολιτική σταθερή μπροστά.
Εγώ επειδή είπατε και για το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σας έφερα και το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα σας το δώσω για να δείτε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει προετοιμαστεί για την πολιτική που θα ασκήσει και για τον τουρισμό -δύο-τρεις μήνες, δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η αγωνία του ελληνικού λαού- για να δείτε τις θέσεις μας και να μη λέτε εδώ πέρα ότι εμείς προβάλλουμε άλλα πράγματα, όπως το θέμα της συγχρηματοδότησης, που ήταν ένα λάθος τυπογραφικό που διορθώθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αναστάσιος Καραμάριος, Βουλευτής Δωδεκανήσου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα απαντήσω στον αξιότιμο κύριο συνάδελφο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Όχι, να μην κάνουμε διάλογο. Εσείς τα ξέρετε ως παλιός κοινοβουλευτικός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Θα σεβαστώ τον Κανονισμό της Βουλής και θα μιλήσω μόνο για την επερώτηση των αξιοτίμων συναδέλφων του Κ.Κ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Καραμάριε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κύριε Χαλβατζή μου, εγώ πράγματι επειδή ξέρετε κάθε φορά προσέχω πολύ εσάς και όλους τους συναδέλφους σας, θέλω να πω ότι είπατε μια σωστή κουβέντα. Είμαστε στην αντίπερα όχθη από απόψεως πολιτικής και αυτό είναι σωστό. Το είπε και ο κύριος Υπουργός. Επειδή, όμως, εγώ προέρχομαι από μία μεγάλη τουριστική περιοχή της Ρόδου και της Δωδεκανήσου γενικότερα, όπως και ο κ.Νικητιάδης, και έχουμε μεγαλώσει με τον τουρισμό και έχουμε ζήσει τον τουρισμό χρόνια πολλά, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι πράγματι είναι μια βιομηχανία ο τουρισμός μας. Είναι μία πηγή εισοδήματος. Και σε ό,τι αφορά τις παράλληλες γεωργικές απασχολήσεις και άλλα επαγγέλματα, εξίσου εκεί καλλιεργούνται αυτές οι παράλληλες δραστηριότητες, διότι όλα τα τρόφιμα απορροφώνται από τον τουρισμό. Είμαστε 120.000 κόσμος στη Ρόδο το καλοκαίρι και γινόμαστε 300.000. Τούτ' αυτό και η Κως και τα άλλα νησιά.
Έχουμε όμως μεγαλώσει και με τις τουριστικές μας σχολές, οι οποίες εκεί παράγουν πάρα πολλά παιδιά χρόνια που προσφέρουν στον τουρισμό. Γι' αυτό είπα με χαμόγελο και με καλή πρόθεση στον κύριο συνάδελφό σας. Οι σχολές αυτές βγάζουν παιδιά και πλέον τώρα τελευταία για να εκπαιδευτούν καλύτερα, τους υποχρεώνουν να εκπαιδεύονται και το καλοκαίρι στα ξενοδοχεία και όχι μόνο της Ρόδου ή της Ελλάδας γενικότερα, αλλά και από το εξωτερικό, την Τουρκία, από άλλες χώρες έρχονται και μας παρακαλούν να τους βοηθήσουμε να μπουν στα ξενοδοχεία.
Αλλά τους βάζουν οι ίδιες οι σχολές να δουλεύουν, να εκπαιδεύονται εκεί και αυτό είναι το λάθος που κάνετε. Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι σαν υπάλληλοι. Τους δίνουν ένα χαρτζιλίκι, όταν είναι παιδιά που έρχονται από την λοιπή Ελλάδα. Αν πάει ο Ροδίτης εκπαιδευόμενος στη Χαλκίδα, θα του πληρώσει εκεί ο ξενοδόχος τα έξοδα της διατροφής του. Δεν ασφαλίζεται πουθενά, ούτε έχει απαίτηση να πάει να συνταξιοδοτηθεί, είναι μέσα στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. Μην μπερδεύουμε, λοιπόν, αυτά τα γεγονότα.
Και επειδή, λοιπόν, εγώ διάβασα με πολλή προσοχή όλη σας την επερώτηση και πραγματικά ο κ. Καραθανασόπουλος που ήταν ο πρώτος ομιλητής έθεσε τα θέματα πολύ σωστά βάσει της δικής σας επερώτησης, ένα είναι το γεγονός, ότι θέλετε μέσα από την επερώτηση και την πολιτική σας να πείτε για τον τουρισμό, που πράγματι είναι στον ανθρώπινο παράγοντα και πολύ σωστά το τόνισε ο κύριος Υπουργός, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη άνεση, στους ανθρώπους τους εργαζομένους να κάνουν και αυτοί τις θερινές τους διακοπές. Κανείς δεν αμφιβάλλει. Ο τουρισμός είναι για όλο τον κόσμο, η αναψυχή είναι για όλο τον κόσμο, είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός είτε μεσαίας τάξεως, από εκεί και πέρα είναι πώς θα το μεθοδεύσουμε να πάει σε αυτά τα μέρη. Κάνετε μία αποστροφή μέσα, δεν θα ήθελα να την σχολιάσω, ότι για να μπορεί να επιτύχετε αυτή σας την πολιτική θα πρέπει να κρατικοποιηθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μην συζητάμε αυτά τα πράγματα τώρα. Σας είπα από την αρχή, πολύ σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε αντίθετα, αλλά όταν θα λέτε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι σήμερα αυτά μπορούν να συμβούν.
Εκείνο που ήθελα να τονίσω εγώ και ιδιαίτερα στην κυρία τη συνάδελφό σας είναι το εξής: Ναι, όχι μόνο οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες εργάζονται στον τουρισμό, ξεπερνάει το εκατομμύριο. Δηλαδή το 1/10 του πληθυσμού μας απασχολείται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση γενικά, είναι τα τουριστικά γραφεία, τα πούλμαν, είναι ένα κύκλωμα ανθρώπων γύρω από τον τουρισμό, που αλίμονο πράγματι είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, στη Ρόδο ξεπερνούν τις είκοσι πέντε χιλιάδες και στα νησιά μας είναι ένα επάγγελμα. Και οι συμβάσεις οι οποίες γίνονται ποτέ τόσα χρόνια, σας μιλάω ειλικρινά, δεν μου παρουσιάστηκε άνθρωπος δικηγόρος χρόνια να μου παραπονεθεί ένα εκπαιδευόμενο παιδί ότι δεν περνάει καλά ή ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις. Ξέρετε πότε καταστρατηγήθηκαν οι διατάξεις; Επί δικτατορίας που έκλεισαν τα ξενοδοχεία και δεν υπήρχε δουλειά και οι ξενοδόχοι δεν είχαν να πληρώσουν ούτε τα εργατικά. Σήμερα όμως, όπως ξέρετε, έχει γίνει σωρεία διατάξεων τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και ειδικότερα στον ξενοδοχειακό τομέα. Όλες οι συμβάσεις γίνονται όσο μπορούμε καλύτερα. Το χειμώνα, όπως ξέρετε, παίρνουν τα επιδόματά τους και οι συνταξιοδοτήσεις έχουν διαφορετική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Όταν πήγα πριν από χρόνια στη Βουλγαρία σε κομμουνιστικό καθεστώς, το πρώτο επάγγελμα ήταν ο ξενοδοχοϋπάλληλος, τόσο πολύ το θεωρούν το επάγγελμα αυτό.
Πού καταλήγω, κύριοι συνάδελφοι; Ναι, κανείς δεν αντιλέγει να είναι καλύτερη η τουριστική μας πολιτική. Κανείς δεν αντιλέγει να υπάρχει καλύτερη υποδομή. Σήμερα όμως με αυτό το ρυθμό που έχουμε προσπαθούμε -και σωστά επικαλείστε- να μπορέσουμε να έχουμε φτηνότερα ναύλα, εισιτήρια παντού, αλλά μέσα στο μέτρο του δυνατού. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά αυτήν τη στιγμή δεν μπορείτε να κατηγορήσετε, μία κυβέρνηση που κάνουμε το παν για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, ναι, επαναλαμβάνω. Ήδη, πρόσφατα, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, με την τουριστική τακτοποίηση, την τακτοποίηση τη λειτουργική κάναμε μία μεγάλη τομή για τις παρανομίες αυτές που όλοι τις βλέπουμε τόσα χρόνια και κανείς δεν είχε το θάρρος να τις τακτοποιήσει, από εκεί και πέρα όμως να μην ερχόμαστε σήμερα να λέμε εδώ ότι υπάρχει δουλεμπόριο. Για όνομα του Θεού. Μην το ξαναπείτε αυτό για τα παιδάκια των τουριστικών σχολών της Ελλάδος που πηγαίνουν στα ξενοδοχεία να εκπαιδευτούν.
Φυσικά, διάβασα και τη σύμβαση που επικαλέστηκε ο κ. Χαλβατζής. Κύριε Χαλβατζή μου, ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στα ξενοδοχεία σήμερα ο ποιοτικός τουρισμός είναι αυτός που αποδίδει και ο ποιοτικός τουρισμός θέλει να προλάβει κάποια πράγματα. Αυτές οι στερεότυπες εκφράσεις των συμβάσεων που μέσα γράφουν και τις διάβασα και εγώ είναι εκείνες οι οποίες θέλουν κάθε φορά τα ξενοδοχεία να προσπαθήσουν να πείσουν τους εργαζομένους να προσέξουν ότι ο άνθρωπος τουρίστας που έρχεται, είτε σε μικρό ξενοδοχείο είτε σε μεγάλο, έχει την απαίτηση να του συμπεριφερθείς καλά, να μην του συμπεριφερθείς άσχημα διότι ήρθε εδώ μια βδομάδα να περάσει καλά, δεν ήρθε εδώ να δω έναν υπάλληλο θρασύτατο και να είναι ατημέλητος και να έρθει με ένα παντελόνι σκισμένο μπροστά στον άνθρωπο που τρώει το πρωινό του ή να είναι αξύριστος.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Ναι, κύριε Χαλβατζή μου. Αυτή είναι μια ποιοτική συμπεριφορά του τουρισμού προς τον άνθρωπο ο οποίος έχει την απαίτηση. Και κάθε χρόνο ο κάθε εργαζόμενος λέει: «Την εβδομάδα που θα έρθω, πού θα πάω;». Ονειρεύεται τις διακοπές του. Και όταν θα πάει εκεί, θέλει να περάσει καλύτερα.
Με λίγα λόγια -και τελειώνω, κύριοι συνάδελφοι- είναι μια ευκαιρία πράγματι η επερώτησή σας αυτή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε αυτά τα οποία εσείς συμπεριλαμβάνετε ως μία πολιτική η οποία είναι δυνατόν να γίνει στη σύγχρονη εποχή όταν ξέρετε ότι πάλαι ποτέ έχουν αποτύχει αυτά τα συστήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ('Ελσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Καραμάριε.
Το λόγο έχει η κυρία Αμμανατίδου από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α..
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να δώσω μια απάντηση στο συνάδελφο εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που μίλησε για τη διαφήμιση των 400.000 για το Νομό Θεσσαλονίκης. Εκεί σας πληροφορώ, κύριε συνάδελφε, ότι υπάρχουν ιαματικές πηγές, υπάρχουν τα λουτρά του Δήμου Απολλωνίας, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι απαξιωμένα. Υπάρχουν διακόσιες κλίνες, υπάρχουν εγκαταστάσεις που αυτή τη στιγμή ρημάζουν και δεν έχει δοθεί μία λύση από την παλιά ΕΤΒΑ, από την «Πειραιώς» προς το Δήμο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι εγκαταστάσεις και σε μία περιοχή, η οποία έχει μεγάλη ανεργία, να δώσουν έναν άλλο τρόπο οικονομικών πόρων και να δώσουν ζωή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Στη Νομαρχία πάνε τα χρήματα, στον Ψωμιάδη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετοί αναφέρουν ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και βέβαια είναι αυτοί που ως κυβερνήσεις δεν άσκησαν πολιτικές υπέρ του, δεν επένδυσαν στο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και τα αποτελέσματα αυτών είναι οι αποσπασματικές πολιτικές που φέρνουν τα σημάδια της κρίσης στον τουρισμό μας.
Οι ασχολούμενοι άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό περίμεναν εξαρχής σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας μας από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Άλλοι μίλησαν μάλιστα για καταστροφικές επιπτώσεις κι άλλοι για σοβαρές αλλά όχι καταστροφικές.
Διχογνωμία υπήρξε και ως προς το ποιες ακριβώς επιπτώσεις σε ποια τουριστικά μεγέθη θα έπρεπε να θεωρούνται κριτήριο για την αποτίμηση της κρίσης καθώς άλλοι αναφέρονταν στις αφίξεις, άλλοι στις διανυκτερεύσεις ή πληρότητες των συλλογικών καταλυμάτων και άλλοι στις τουριστικές εισπράξεις.
Μέσα στη γενικευμένη ανησυχία ελάχιστος λόγος έγινε για μια ελληνική ιδιαιτερότητα, την έναρξη της κρίσης του ελληνικού τουρισμού ήδη από το 2008 και πριν γίνει ορατή η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και διαφανούν οι συνέπειές της στις ανεπτυγμένες οικονομίες, πηγές της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας.
Πράγματι η κρίση του ελληνικού τουρισμού ως εμφάνιση αρνητικών μεταβολών στα στατιστικά τουριστικά μεγέθη και όχι μόνον αρχίζει ήδη από το 2008. Αν και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα στατιστικά στοιχεία των αφίξεων της ΕΣΥΕ μπορεί κανείς να εξάγει συμπεράσματα για την πενιχρή απόδοση της τουριστικής περιόδου του 2008 από τα στοιχεία των διανυκτερεύσεων σε συλλογικά καταλύματα που, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, εμφάνισαν το πρώτο εννιάμηνο του 2008 μείωση κατά 3,5% έναντι του ιδίου διαστήματος του 2007.
Το ίδιο διάστημα οι αφίξεις στα ίδια καταλύματα σημείωσαν μείωση 3,2%, ενώ η μέση πληρότητα εμφάνισε μεν αύξηση κατά 62,6% έναντι του 60,2% του 2007, πλην όμως, κατά την ερμηνεία της ίδιας της ΕΣΥΕ, αυτό οφείλεται στη μείωση των κλινών που λειτούργησαν το 2008. Η μείωση δηλαδή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα συλλογικά καταλύματα ήταν μάλιστα ελάχιστα αυξημένη έναντι της γενικής.
Η αναζήτηση των αιτιών της πρόωρης αυτής κρίσης είναι αρκετά σύνθετη υπόθεση, είναι όμως βέβαιο ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρουν οι υστερήσεις και οι ανεπάρκειες σε δημόσιες κυρίως υποδομές, η διαμόρφωση του κόστους και των τιμών των υπηρεσιών σε σκληρό ευρώ, η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής και η αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό από διάφορα εσωτερικά γεγονότα, όπως είναι η διατροφική κρίση και το ηλιέλαιο, η τρομοκρατία, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υστέρηση έναντι των δεικτών του Κιότο.
Έτσι η διεθνής οικονομική κρίση βρήκε τη χώρα μας ήδη σε περίοδο τουριστικής κρίσης. Η αντιμετώπιση και κυρίως η πρόληψη της τουριστικής κρίσης επιχειρήθηκε έτσι χωρίς πρόγραμμα, χωρίς δηλαδή το συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισής της. Κι εδώ είστε υπεύθυνοι.
Λήφθηκαν μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ανεπαρκή ως επί το πλείστον, για την ανακούφιση των μικρομεσαίων και μέτρα μηδαμινής απόδοσης για τη στήριξη της απασχόλησης. Στην πράξη, οι απασχολούμενοι στον τουρισμού αφέθηκαν παντελώς ακάλυπτοι απέναντι στις συνέπειες της κρίσης ως προς το χρόνο απασχόλησης, ανεργίας και ως προς το εισόδημά τους.
Κι εδώ πρέπει να αναφέρουμε πόσο πιέζονται και ελαστικοποιούνται σήμερα οι σχέσεις εργασίας, οι οποίες βέβαια θα πιεστούν πολύ περισσότερο στη γενικευμένη οικονομική κρίση και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και έχει καταγγελθεί και από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς πάρα πολλές φορές και ειδικά στο νομοσχέδιο του τουρισμού που συζητούσαμε πριν από δέκα μέρες.
Στο χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ αυξήθηκαν σημαντικά οι διατιθέμενοι πόροι, αλλά όχι και η εξειδικευμένη διοχέτευσή τους σε αγορές με δυνατότητα συγκράτησης ή και βελτίωσης των τουριστικών ροών προς τη χώρα μας.
Η μεγαλύτερη προσπάθεια της Κυβέρνησης δεν ήταν, δυστυχώς, η πρόληψη και ο περιορισμός των απωλειών, αλλά η στροφή με αφορμή την τουριστική κρίση προς το εκλογικό σώμα, που θα έπρεπε να πειστεί πως η χώρα μας πηγαίνει καλύτερα από τους ανταγωνιστές της ή καλύτερα από ό,τι ανέμεναν οι συλλογικοί φορείς του τουρισμού.
Το εκλογικό σώμα θα έπρεπε να πειστεί ότι ο αρμόδιος Υπουργός καλύπτει πλήρως τις ανάγκες -έτσι αναφερόταν, κύριε Μαρκόπουλε- και ότι υπάρχει μια συστηματική δράση από τη μεριά σας. Λέγατε ότι αυτό που φταίει είναι οι τιμές των καταλυμάτων που θα πρέπει να μειωθούν.
Η εκστρατεία μείωσης των τιμών αδιακρίτως, χωρίς μέριμνα για τη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών, χωρίς καν αναφορά αποκλειστικά στις τιμές της λιανικής πώλησης υπηρεσιών και όχι στις ήδη χαμηλές τιμές χονδρικής πώλησης προς τους οργανωτές ταξιδιών, τους tour operators, αναλύθηκε συστηματικά από εσάς, κύριε Υπουργέ, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
(Στο σημείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα ήθελα ένα λεπτό επιπλέον για να ολοκληρώσω.
Δεν καταβλήθηκε καν προσπάθεια να ενημερωθεί ο Έλληνας καταναλωτής για τη διαφορά των τιμών μεταξύ χονδρικής και λιανικής πώλησης υπηρεσιών. Προτιμήθηκε το χάιδεμα των αυτιών ενόψει των Ευρωεκλογών. Έπρεπε ο Έλληνας καταναλωτής πάση θυσία να πιστέψει ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη δική του τσέπη.
Το αποτέλεσμα; Οι κατά κύματα πιέσεις των tour operators που είχαν ήδη απτά αποτελέσματα, όταν άρχισε η δική σας προσπάθεια, όταν αυξήθηκαν οι τιμές χονδρικής πώλησης βοηθούντος και του πανικού των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Κατρακύλησαν και οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα, υπέστησαν σοβαρή καθίζηση, ενώ είναι άδηλο αν και κατά πόσο σε σχέση με τους αλλοδαπούς θα επωφεληθούν τελικά μειωμένων τιμών οι Έλληνες καταναλωτές, που όντως όταν θα κάνουν τις διακοπές τους ως μεμονωμένοι τουρίστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Άρα, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Θέλω να πω μόνο ένα τελευταίο, ότι σήμερα στην «Καθημερινή» αναφέρεται ότι, σύμφωνα με προβλέψεις, η προσέλευση ξένων τουριστών στη χώρα μας θα μειωμένη κατά 13%. Αυτό απορρέει από την εξαμηνιαία έκθεση των τουριστικών τάσεων της Ακαδημίας Τουριστικών Ερευνών και Μελετών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Όχι, στη χώρα μας. Λέει 8%-13%. Διαβάστε το ολόκληρο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εγώ θα το καταθέσω στα Πρακτικά να το διαβάσετε και εσείς.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ένας τουρισμός όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ιόνιο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, με έναν καταμερισμό που να μπορεί να αναδύει το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικές παροχές υπηρεσιών και εν μέσω κρίσης να φέρει ο τουρισμός ένα μεγάλο οικονομικό όφελος και να βοηθήσει στο προσπέρασμα όλων αυτών που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και που θα γίνουν ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα.
Αυτό είναι στο χέρι σας, κύριε Υπουργέ και στο χέρι της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κυρία Αμμανατίδου.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αποστολάτος για έξι λεπτά. Θα του χαρίσω και άλλα δύο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρη την πρωτοβουλία αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας γι' αυτή τη συγκεκριμένη επερώτηση γιατί μας δίνει την αφορμή να συζητήσουμε το θέμα του τουρισμού εν μέσω ακριβώς της τουριστικής περιόδου. Βεβαίως θίγονται θέματα διαφορετικά στο κείμενο της επερώτησης αυτής, ωστόσο εγώ θα προτιμήσω να περιοριστώ σε εκείνο του τουρισμού και μόνο γιατί είναι από τα θέματα που μας καίνε αυτή τη στιγμή, μεταφορικά και κυριολεκτικά.
Έχω κρατήσει τη φράση του πολύ αξιόλογου και σεβαστού συναδέλφου του κ. Σταύρου Σκοπελίτη ότι μιλάτε από διαφορετική οπτική γωνία στο θέμα τούτο. Εγώ θα σας πω ότι το καταλαβαίνω γιατί θεωρώ τον τουρισμό ως ένα βασικότατο παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης. Σήμερα όμως παρουσιάζει προβλήματα διάρθρωσης και υποδομής, σημεία κορεσμού και έχει συσχετιστεί με σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση. Ακούγοντας δε τις ομιλίες του συναδέλφου κ. Πρωτούλη, της κυρίας Καλαντίδου και του συναδέλφου κ. Χαραλάμπους στο θέμα αυτό της κατάχρησης της εργασιακής σχέσης αυτών των νέων παιδιών από τις σχολές με τους εργοδότες τους, εγώ θα πω ότι συντάσσομαι γιατί και τον ίδιο τον Υπουργό άκουσα να λέει ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν και κάποιοι κακοί εργοδότες. Θα ήθελα το πράγμα να ελεγχθεί κυριολεκτικά προς τα εκεί που το οδηγείτε ολόσωστα, για να μην υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα φοβερής ανθρώπινης, αν θέλετε ευγενικά θα το πω, απαξίωσης στον εργασιακό χώρο.
Επειδή για όλα αυτά τα προβλήματα χρειάζεται συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για να προλάβουμε καταστάσεις και όχι για να τις αντιμετωπίσουμε -αν τις αντιμετωπίσουμε- περιστασιακά τη στιγμή που τις βιώνουμε, θα πω ότι είχα καταθέσει ήδη από το Νοέμβριο του 2008 σχετική ερώτηση στο Υπουργείο Τουρισμού για τα μέτρα που είχε σκοπό να λάβει, ώστε να ανταποκριθεί στις δυσάρεστες αναμενόμενες εξελίξεις στον τουρισμό ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Ο τότε Υπουργός είχε απαντήσει ότι θα ανακοίνωνε -έχω την απάντησή του εδώ- εξειδικευμένο σχέδιο στήριξης του τουρισμού πριν το τέλος του 2008. Καταλαβαίνετε ότι αν είχε γίνει κάτι τέτοιο -γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο- και είχαν εφαρμοστεί στη πράξη μέτρα, δεν θα βιώναμε το σημερινό τουριστικό φαινόμενο του μαρασμού.
Άκουσα προσεκτικά τον σημερινό Υπουργό, του οποίου τον πολιτικό λόγο σε πολλά σημεία εκτιμώ, να λέει ότι τα αεροπλάνα που δεν έφθασαν στο σύνολο φθάνουν αυτή την περίοδο το 0,8%. Εγώ για το μήνα Μάιο και Ιούνιο, από τη δική μου προσωπική έρευνα ξέρω ότι είχαμε ματαιώσεις του 10%. Και δεν λέω τουλάχιστον, αλλά το λέω κυριολεκτικά. Θα σας πω πως η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί ένα μόνιμο άλλοθι κανενός, γιατί η κρίση αυτή υπάρχει τουλάχιστον επτά μήνες και δεν έχει φθάσει στην κορύφωσή της και θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη χάραξη της αντίστοιχης πολιτικής στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού από την Κυβέρνηση.
Τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού τουρισμού -επιμένω να τον λέω όπως οι περισσότεροι- της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας παραμένουν άλυτα και επιδεινώνονται. Δεν θέλω να αναφερθώ σ' αυτό το μείζον πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας -που με αφορμή τη Λέσβο, πάλι θα χρησιμοποιήσω το όνομα του κ. Σκοπελίτη, ήδη έχουν αναφερθεί οι ελλιπείς υποδομές των λιμανιών- γιατί είναι όλα γνωστά και ακόμη δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο τουλάχιστον ουσιαστικού, αποτελεσματικού κυβερνητικού ενδιαφέροντος.
Θα αναφερθώ όμως, και στο σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει, της περίθαλψης στα νησιά τα οποία δέχονται το μεγαλύτερο όγκο του τουρισμού. Αν μιλήσουμε για τα κοντινά του Αργοσαρωνικού, την Τροιζηνία και τα Κύθηρα, ήδη κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση όπου εκατό χιλιάδες κάτοικοι και πάνω από δέκα χιλιάδες επισκέπτες βιώνουν μία καθημερινή ανασφάλεια από την έλλειψη περίθαλψης.
Αν μόνο αυτό σκεφτούμε, καταλαβαίνουμε ότι δε μπορούμε να μιλάμε για υπεύθυνη πολιτική στον τομέα τούτο. Βάσει του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων η χώρα μας το 2009 κατέλαβε την εικοστή τέταρτη θέση μεταξύ εκατόν τριάντα τριών χωρών. Είναι δε η δέκατη όγδοη στην Ευρώπη, δύο θέσεις χαμηλότερα από το 2008, τον προηγούμενο χρόνο. Και πέρυσι ήταν άλλες δύο θέσεις χαμηλότερα από το 2007. Δηλαδή, αν ισχύει το «κάθε φέτος και χειρότερα», τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται κυρίως στους δείκτες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την περιβαλλοντική επιβάρυνση -αυτό το θίγετε στην επερώτηση και είναι πραγματικά σοβαρότατο θέμα- στη χειροτέρευση της ποιότητας των αεροδρομίων μας, την επιδείνωση στην ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και στο ελλιπές κανονιστικό πλαίσιο.
Όλα αυτά είναι θέματα κακής διαχείρισης, στα οποία πρέπει να υπάρξει μια δομική συνολική αντιμετώπιση. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, μια εκ βάσεων αναδιάρθρωση της όλης τουριστικής δομής και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αξιοποιήσουμε πλήρως το συγκριτικό μας πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων χωρών στον τομέα του τουρισμού, της κυριότερης παραγωγικής μηχανής μας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων)
Ένα άλλο θέμα -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, σε λίγο- στο οποίο πρέπει να υπάρξει βελτίωση, είναι η επικοινωνιακή στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού σε επίπεδο προβολής της χώρας στο εξωτερικό.
Τούτη την ώρα έχετε φτιάξει, βεβαίως, μια καλή διαφημιστική καμπάνια, για την εσωτερική, όμως, προβολή της χώρας μας. Το ζητούμενο θεωρώ ότι είναι να πείσουμε το Γερμανό, το Ρώσο, τον Ιταλό, τον Άγγλο να επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτό, δηλαδή, που με τις διαφημιστικές καμπάνιες έχουν πολύ καλύτερα καταφέρει η Ισπανία και μάλιστα, η Τουρκία, προβάλλοντας με καταχρηστικό και απαράδεκτο τρόπο μνημεία κατ' εξοχήν ελληνικά ως τουρκικά, λειτουργώντας εις βάρος μας ιστορικά, πολιτισμικά, χωρίς καμία αντίδραση εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργείων μας.
Στην αρχή αυτού του Θερινού Τμήματος είχαμε το νομοσχέδιο -νόμο πια- του Υπουργείου τούτου για τη ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων για τα οποία έπρεπε να υπάρξει μέριμνα εδώ και καιρό. Θεωρώ πως θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα να είχαν βρει λύση, χωρίς να κλείσουν και να κατεδαφιστούν τόσα ξενοδοχεία και τόσοι χώροι, γιατί αυτό θα σήμαινε απώλεια δουλειάς, ανεργία, δηλαδή, για πολύ κόσμο, ένα μεγάλο δράμα. Και πάλι, όμως, δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται το πρόβλημα αυτό με ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων. Απαιτείται να γίνει κάτι καινοτόμο, να πάψουν όλες οι παρανομίες, να υπάρξει υγιής τουριστική συμπεριφορά.
Πιστεύω τελικά -και κλείνω- ότι απαιτείται σχεδιασμός νέας μακροπρόθεσμης τουριστικής πολιτικής, που θα στοχεύει στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου, στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για να μην καταστρέφεται το περιβάλλον, αφού έχουμε γίνει όλοι «πράσινοι» στο θέμα οικολογίας και οπωσδήποτε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που η Ελλάδα προσφέρεται μοναδικά.
Αυτή η νέα τουριστική πολιτική πρέπει να στηριχθεί με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς και υποδοχής τουριστών, περιορισμό της γραφειοκρατίας οπωσδήποτε για την ίδρυση και την επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων, ανάδειξη του πολιτιστικού ελληνικού θησαυρού σε κάθε περιοχή, καθώς και την ομαλή λειτουργία των μουσείων, το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε, αν όχι τη δημιουργία ακόμη περισσοτέρων μουσείων. Διότι η Ελλάδα μπορεί να είναι εστία προσέλκυσης επισκεπτών και μόνο χάρις στον ήλιο και τον πολιτισμό της. Αν το καταλάβουμε αυτό και το αξιοποιήσουμε, προσέχοντας τον παράγοντα άνθρωπο, αλλά οπωσδήποτε και τη φύση, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι εφικτά και δυνατά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ερχόμαστε στις δευτερολογίες των ομιλητών του Κ.Κ.Ε.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε διαφορετική οπτική γωνία ως προς τα ζητήματα, τόσο της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και της κοινωνικής εξέλιξης και της ικανοποίησης των αναγκών. Και από αυτή την άποψη, έχουμε και διαφορετική ιεράρχηση ως προς τις αγωνίες και για τον τουρισμό και ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, ως κοινωνικό δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη.
Από αυτήν την άποψη, εμείς δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες, απ' τη μια μεριά να ανησυχούμε για την πορεία του αλλοδαπού ρεύματος, του αλλοδαπού εισερχόμενου τουρισμού ή για το πώς πηγαίνει η διαφημιστική καμπάνια της χώρας μας και από την άλλη, να ανησυχούμε ταυτόχρονα και για τις εργασιακές σχέσεις και γιατί δεν μπορεί η λαϊκή οικογένεια να κάνει διακοπές.
Ιεραρχούμε πρώτον, την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στο χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού και δεύτερον, το πώς ικανοποιείται το συνολικό λαϊκό δικαίωμα στις διακοπές και στην αναψυχή.
Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες της πρότασης, της ιεράρχησης του ΚΚΕ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έχουμε και διαφορετική αφετηρία. Κατά τη γνώμη μας, η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει το όχημα διασφάλισης των αναγκών των εργαζόμενων, διασφάλισης του δικαιώματος για διακοπές. Αντίθετα, αποτελεί το όχημα αμφισβήτησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αποτελεί το όχημα εμπορευματοποίησης του λαϊκού δικαιώματος για τον τουρισμό και την αναψυχή.
Άρα, λοιπόν, κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, γιατί βεβαίως η λογική της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής δράσης, ο σκοπός, ο στόχος της και το κίνητρό της είναι απλά και μόνο το κέρδος του επιχειρηματία, του κεφαλαιοκράτη. Και βεβαίως, αυτή η διαδικασία επιταχύνεται μέσα από την ανταγωνιστικότητα, μέσα από την υλοποίηση των όρων της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Άρα, λοιπόν, εμείς είμαστε κόντρα σε αυτό το ρεύμα, κόντρα σε αυτή τη λογική.
Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι να διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή απασχόληση, για αξιοπρεπή απασχόληση και για ικανοποίηση των αναγκών τους για διακοπές και αναψυχή.
Άρα, επί της ουσίας, τι έχουμε; Έχουμε μια διεύρυνση της ψαλίδας. Αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε, κύριε Υπουργέ, ως εξαιρέσεις, είναι ο κανόνας στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η επίθεση στα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζόμενων στο χώρο είναι ο κανόνας. Οι απειλές από μεριάς των κεφαλαιοκρατών για δήθεν απώλειες θέσεων εργασίας, για δήθεν κλείσιμο των ξενοδοχειακών μονάδων, είναι μέσο για να αποσπάσουν ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα από μεριάς της Κυβέρνησης, νέα προνόμια και παροχές και ταυτόχρονα, να φαλκιδεύσουν εργασιακά δικαιώματα.
Και από αυτή την άποψη, είναι χαρακτηριστική όχι μόνο η μη ικανοποίηση, έστω και αυτών των εναπομεινασών αναγκών και προϋποθέσεων που βάζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αλλά και ότι εκτεταμένα υπάρχει η λογική του ρατσισμού, όσον αφορά τη στάση και την αντιμετώπιση των εργαζόμενων. Θέλουν νέους και νέες ευθυτενείς, όμορφες και όμορφους, για να μπορούν να είναι ελκυστικοί και ελκυστικές για τον αλλοδαπό τουρίστα και την παροχή των υπηρεσιών.
Και βεβαίως, για ποια ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προστασία μιλάμε, κύριε Υπουργέ, όταν τα φαινόμενα στο Φαληράκι, στο Λαγανά, στα Μάλια, ισοπεδώνουν οποιαδήποτε αξιοπρέπεια και οποιοδήποτε πολιτισμό και ιστορική κληρονομιά που και αυτά θέλετε να τα εμπορευματοποιήσετε, να τα εκμεταλλευτούν οι επιχειρηματίες για να βγάλουν περισσότερο κέρδος, όπως και από το περιβάλλον. Γι' αυτό παρέχετε τις ακτές, τους αιγιαλούς, τους ορεινούς όγκους, αποκλείετε την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτημα είναι, ποιο είναι το σύγχρονο και ποιο είναι το ρεαλιστικό σήμερα. Γιατί είναι σύγχρονη και ρεαλιστική η πρόταση για τρίωρη απασχόληση, για απασχόληση χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς ρεπό και δεν είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό να δουλεύει το επτάωρο, το πενθήμερο, το τριανταπεντάωρο με 1400 ευρώ;
Γιατί δεν είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό ότι το δικαίωμα στις διακοπές πρέπει να είναι για όλους τους εργαζόμενους αναφαίρετο και να υλοποιείται όταν αμφισβητείται από την ίδια την πολιτική σας;
Γιατί είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό θέμα η πρόταση την οποία κάνει για διαχωρισμό του τομέα υγείας από τον τομέα της σύνταξης στα ασφαλιστικά συστήματα, για να πληρώσουν ακόμα περισσότερο για τις υγειονομικές παροχές;
Γιατί είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό θέμα η κατεδάφιση των βαρέων και ανθυγιεινών που θα πλήξουν σημαντικούς τομείς των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, από την κουζίνα, από την καθαριότητα, κλπ; Σημαντικούς κλάδους, θα τους βγάλουν απ' έξω, θα τους πετάξουν, με ιδιαίτερη επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα χιλιάδων εργαζόμενων στο χώρο των ξενοδοχείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι σύγχρονο και ρεαλιστικό είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες. Και όταν στις χώρες του σοσιαλισμού είχε λυθεί αυτή η ανάγκη, δεν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός γιατί ακριβώς παρείχε αυτό το δικαίωμα πλατιά σ' όλο το λαό, σ' όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία. Ανατράπηκε ακριβώς για να υλοποιηθούν αυτά τα επιθετικά σχέδια που γίνονται και στη χώρα μας μέσα από την ανασυγκρότηση του καπιταλιστικού συστήματος και της οικονομίας.
Άρα, λοιπόν, το σύγχρονο και ρεαλιστικό είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί σήμερα τις λαϊκές ανάγκες, τα λαϊκά δικαιώματα και όχι τα δικαιώματα των πλουτοκρατών και της κερδοφορίας τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Η κα Καλαντίδου έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η απάντηση που πήραμε και από τον Υπουργό, αλλά και από τα άλλα Κόμματα της Αντιπολίτευσης είναι ότι το Κ.Κ.Ε. μιλά κάτω από το πρίσμα αυτό που βλέπει και την τουριστική ανάπτυξη.
Δηλαδή, από το δικό σας πρίσμα, κύριε Υπουργέ, με τη δική σας άποψη, είστε ικανοποιημένοι μ' αυτήν την τουριστική ανάπτυξη, μ' αυτόν τον ποιοτικό τουρισμό, με την καταπάτηση ακτών και δασικών εκτάσεων, με τις ομπρέλες στις ωραιότατες παραλίες και τα πλαστικά και τις σεζλόνγκ που πωλούνται και πανάκριβα στους εργαζόμενους;
Είστε ικανοποιημένοι μ' αυτόν τον ποιοτικό τουρισμό που απαιτεί γήπεδα γκολφ στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά έχει τα μουσεία μας κλειστά και τους αρχαιολογικούς μας χώρους αφύλακτους;
Είστε ικανοποιημένοι που σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες για να προσελκύσετε τους πλούσιους τουρίστες φτιάχνετε σάουνες και δεν έχετε αναδείξει τη φυσική σάουνα στη Νίσυρο ή τα ιαματικά λουτρά; Πραγματικά, είστε ικανοποιημένοι που όπου αναδείχθηκαν λουτρά, δεν τολμά να πάει εργαζόμενος διότι είναι πανάκριβα; Και σας μεταφέρω αυτό που έγινε στο Άγκιστρο στη Βόρεια Ελλάδα!
Είναι μεμονωμένη περίπτωση που όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής χρησιμοποιούν τζάμπα μαθητές από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία; Είναι μεμονωμένη περίπτωση που δεν υπάρχει σ' όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία ούτε ένας Χαλκιδικιώτης; Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Και αυτό δεν είναι τουριστική ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου στον τουρισμό.
Δυστυχώς, ο κλάδος του επισιτισμού του τουρισμού, κύριε Υπουργέ, πρωτοπορεί στην υλοποίηση κατευθύνσεων της Λευκής Βίβλου, της Οδηγίας Μπολκενστάιν. Το έδειξε και πριν από λίγες μέρες το νομοσχέδιο της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου για τους ξεναγούς. Ο κλάδος του επισιτισμού του τουρισμού είναι ένα από τα μελανά παραδείγματα για να καταδείξει κανείς τις ευθύνες των δύο κομμάτων εξουσίας, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που συμφώνησαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και νομοθέτησαν στη χώρα μας με γνώμονα την αύξηση της κερδοφορίας των πολυεθνικών και των μεγάλων.
Ευθύνες έχουν και τα άλλα κόμματα που υπερασπίζονται τον ευρωμονόδρομο και ο λαός και ο ΣΥΝ-ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που στηρίζουν αυτό το δρόμο ανάπτυξης, αυτήν την πολιτική, μία πολιτική που μετατρέπει το δικαίωμα του λαού για ξεκούραση και αναψυχή σε εμπόρευμα πανάκριβο, συμβάλλοντας στη συσσώρευση των κερδών.
Η λύση είναι η ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ο κ. Χαραλάμπους έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι ο κύριος Υπουργός με αρκετά ήπιο τρόπο και με μειλίχιο ύφος ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Έτσι, θεωρώ ότι σκόπιμα παρερμήνευσε τα όσα εμείς είπαμε, δηλαδή την καθάρια θέση μας που συνίσταται στο ότι πρέπει να τηρείται στα ξενοδοχεία η στοιχειώδης εργατική νομιμότητα και ότι πρέπει να καταβάλλονται τα δεδουλευμένα. Στην Κέρκυρα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ξενοδοχεία που χρωστούν χρόνια χρήματα στους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος πρέπει να παίρνει τα ένσημά του, δεν πρέπει να υπάρχει αδήλωτη και μαύρη εργασία. Αυτά, λοιπόν, τα παρερμηνεύσατε και είπατε ότι εμείς ζητήσαμε να κλείσουν τα ξενοδοχεία.
Εδώ θέλω να κάνω και μία παρένθεση και να απευθυνθώ προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και να του πω ότι αυτά που μας περιέγραψε για τα Δωδεκάνησα, για τη Ρόδο, είναι για μια άλλη κοινωνία όμορφη και αγγελικά πλασμένη.
Κύριε συνάδελφε, όταν δηλώνετε και το δηλώνετε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι κανένας μα κανένας ξενοδοχοϋπάλληλος στη Ρόδο δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι δεν περνά καλά...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Μαθητές, είπα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ...σας αντιπαραθέτουμε ότι στην Κέρκυρα υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες ενυπόγραφες καταγγελίες ξενοδοχοϋπαλλήλων, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από το ταξικό τους Σωματείο και τις έχω καταθέσει όχι μία, αλλά δεκάδες φορές γραπτές αναφορές για παραβιάσεις στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων.
Έτσι, λοιπόν, δράττομαι της ευκαιρίας να πω και προς τους Δωδεκανήσιους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ψαχτούν και να δουν γιατί δεν υπάρχουν εκεί. Μήπως το ταξικό τους Σωματείο εκεί δεν είναι πραγματικά ταξικό;
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι στην αρχή της τουριστικής σεζόν υπήρχαν κραυγές για πενήντα χιλιάδες μη προσλήψεις ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ξεχάσατε και πάλι σκόπιμα, κύριε Υπουργέ, να πείτε ότι αυτές οι κραυγές προερχόντουσαν από το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο, που αφού ενθαρρύνθηκε από τα δεκατέσσερα μέτρα που εξήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός για δήθεν ενίσχυση του τουρισμού, αλλά ουσιαστικά για ενίσχυση των ξενοδόχων, ζητούσε κι άλλα. Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρεις, ήρθε βέβαια η Κυβέρνηση και πήρε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τα έδωσε στους ξενοδόχους δήθεν για να επιδοτεί την εργασία και όχι την ανεργία.
Ειπώθηκε, κύριε Υπουργέ, από εσάς ότι σε όλες τις χώρες τέλος πάντων υπάρχουν και πλούσιοι και φτωχοί. Εμείς λέμε «ναι» στο ότι σ' αυτό το σύστημα που ζούμε και εσείς τόσο στηρίζετε, υπάρχει μια δεκάδα ανθρώπων που έχουν τόσο πλούτο όσο δεν έχουν όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό το σύστημα ανέχεται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όχι μόνο να μην μπορούν να κάνουν διακοπές, αλλά να πεθαίνουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά την ημέρα από πείνα, από έλλειψη πόσιμου νερού και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμβόλια.
Εμείς, λοιπόν, ονειρευόμαστε -και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι το όνειρό μας είναι πραγματοποιήσιμο- έναν άλλον κόσμο σοσιαλιστικό όπου δεν θα υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί και όλοι θα περνούν καλά.
Γι' αυτό, λοιπόν, καλούμε τον ελληνικό λαό να τα καταλάβει αυτά, να τα αναγνωρίσει, να θεωρήσει ότι είναι πραγματοποιήσιμα και να αγωνιστεί για να πραγματοποιηθούν μία ώρα αρχύτερα.
Και δεχθήκατε, κύριε Υπουργέ, έμμεσα ότι στην Ελλάδα είμαστε σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισμό. Έτσι, δέχεστε έμμεσα ότι υπάρχει ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι υπάρχει ένα ισχυρό συνδικαλιστικό -ταξικά, όμως, προσανατολισμένο- κίνημα και ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Κύριε Χαραλάμπους, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και εμείς το δεχόμαστε αυτό, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αγωνιζόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι να ενισχύσουν τα σωματεία τους, να τα ενισχύσουν ταξικά, να αγωνιστούν για να έρθει πολύ πιο γρήγορα αυτή η ώρα που περιέγραψα πριν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Δεν έχετε δικαίωμα λόγου, κύριε Καραμάριε. Μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Ο κύριος συνάδελφος με έθιξε επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλετε να μιλήσετε, αλλά δεν μπορείτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε. Για όνομα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Δεν αναφέρθηκε κανένας στο όνομά σας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Για όνομα του Θεού, κυρία Πρόεδρε! Δεν ακούσατε τι έλεγε τόση ώρα ο κύριος συνάδελφος; Σε μένα απευθυνόταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος, θέλοντας να μειώσει το συνδικαλιστικό κίνημα της Δωδεκανήσου, είπε πως τάχα εγώ είπα ότι εκεί δεν υπάρχει κανένα παράπονο και πως τα πάντα ρέουν σωστά.
Είχα πει -και το επαναλαμβάνω και τώρα- ότι ο κύριος συνάδελφος τα μπερδεύει. Εγώ είπα πως στην προσπάθεια των μαθητών οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν κάνουν πράγματι ορισμένες συμβάσεις, οι οποίες είναι διότι θέλουν απλώς να κάνουν την εκπαίδευσή τους.
Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου, και σωστό και καλό είναι. Έχουν έναν Πρόεδρο -τον κύριο Σταμούλο- ο οποίος είναι εξαιρετικός και αγωνιζόμαστε από κοινού για το καλύτερο συμφέρον όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Μην μπερδευόμαστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Κύριε Καραμάριε, εκλεκτέ Βουλευτά και δικηγόρε, ακόμη περιμένω να βρω σε τι συνίσταται το προσωπικό. Είπατε και αυτό που θέλετε δια της πλαγίας οδού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Θέλω απάντηση σε αυτό. Για όνομα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σκοπελίτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Δύο ζητήματα θα θίξω, τα οποία θίχθηκαν και από τους συναδέλφους μου, και αυτό, για να γίνουν καθαρά ορισμένα πράγματα.
Το ένα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Το άλλο αφορά τα κοινωνικά προγράμματα.
Σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν και οι οποίες -αν όχι όλες, αλλά ορισμένες απ' αυτές- έδωσαν προσωρινή διέξοδο στα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα εκείνα της περιφέρειας και των νησιών μας και μάλιστα σε μια περίοδο που στην αγροτική παραγωγή άρχισαν τα προβλήματα από την εφαρμογή της ΚΑΠ στην αγροτική μας οικονομία, θα ήθελα να πω ότι σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους προβλήματα και μεγάλος αριθμός απ' αυτές έρχονται εδώ. Ιδιαίτερα φέτος τα προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα, τουλάχιστον στη δική μου περιοχή, τη Μυτιλήνη.
Ο βασικός λόγος γι' αυτήν την κατάσταση που βιώνουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού βρίσκεται στην πολιτική που προωθείται όλα αυτά τα χρόνια και απ' όλες τις κυβερνήσεις. Είναι γεγονός ότι όσο περισσότερα μέτρα παίρνετε υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, τόσο περισσότερο ωφελούνται οι μικροί επιχειρηματίες του χώρου. Όλο και περισσότερο πιέζονται από το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν οι μεγαλοξενοδόχοι του τομέα και δεν μπορεί να τα προσφέρει ο μικρός επιχειρηματίας με τα χρήματα και τα μέσα που διαθέτει. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό βρίσκεται κυρίως το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο στην κρίση που δεν αξιοποιείται σε αυτήν την κατεύθυνση.
Μεγάλη κουβέντα, επίσης, γίνεται, κυρία Πρόεδρε, για τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού. Ακούγονται πολλά γύρω από το θέμα αυτό και κυρίως ότι αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο. Εκείνο που έχω να τονίσω εγώ είναι ό,τι η όποια αύξηση γίνεται στα προγράμματα αυτά γίνεται στη βάση της κάλυψης προς αυτήν την κατεύθυνση όχι των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων -ανάγκες στις οποίες αναφέρθηκα στην πρωτολογία μου- αλλά στη λογική να στηριχθούν οι επαγγελματίες του χώρου και, βέβαια, οι μεγαλοεπιχειρηματίες.
Για μας, όπως τονίστηκε και από μένα και από άλλους συντρόφους μου, για να ικανοποιηθεί το δικαίωμα των εργαζομένων και των απόμαχων της δουλειάς, προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής την οποία όλοι εσείς αφορίζετε, αλλά την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος της δουλειάς.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νομίζω ότι γίνεται ικανοποιητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα επίπεδα για ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, την τουριστική ανάπτυξη, τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, την υψηλή προσδοκία, ανάμικτα με την ανησυχία της δύσκολης οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων στη χώρα μας.
Θέλω μονάχα να πω δυο λόγια τα οποία έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα, πώς τις βλέπει η Κυβέρνηση, τι μέτρα έχει πάρει και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ενίσχυση αυτών, γιατί πράγματι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας το συνολικό εισόδημα αλλά και το εισόδημα επιμέρους πάρα πολλών οικογενειών στηρίζεται σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες στήθηκαν χάριν σε χρηματοδοτικά πρωτόκολλα από το Β΄ και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και κατ' εξοχήν τα leader και τα indirect σε συνοριακές περιοχές. Πρόκειται για μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα αναδεικνύονται στο μεγαλύτερο ζητούμενο των Ευρωπαίων τουριστών κυρίως και μιλώ για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση έβαλε σε εκκαθάριση την Αγροτουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, η εκκαθάριση της οποίας τελείωσε. Στη θέση της ίδρυσε μία άλλη εταιρεία η οποία είναι απόλυτα κρατική εποπτευόμενη από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με στόχο να γίνει σωστή διάρθρωση του αγροτουρισμού με νέα, σύγχρονα πρότυπα και χρηματοδότησή του από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα από το ΕΣΠΑ.
Το ΕΣΠΑ για τον τομέα του τουρισμού -και θέλω εδώ να μείνουμε λίγο- για πρώτη φορά περιλαμβάνει για τον τουρισμό μέσα από διαχειριστική αρχή που ιδρύσαμε στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 550 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι κατά το ήμισυ περίπου για τις ενισχύσεις των μικρομεσαίων περισσότερο τουριστικών επιχειρήσεων και τα άλλα μισά, για τις υποδομές της χώρας. Και δίπλα σ' αυτά, συμπληρωματικές δράσεις όλων των υπολοίπων ΠΕΠ, των Περιφερειακών Προγραμμάτων της χώρας. Είναι συμπληρωματικές δράσεις που αφορούν υποδομές συμπληρωματικές του τουρισμού και οι οποίες συμφωνούνται μετά από διαβούλευση με τις περιφέρειες και με τα άλλα συνωδά Υπουργεία.
Εκτιμούμε ότι στο βάθος αυτής της διάρκειας του ΕΣΠΑ περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα πάνε σε τουριστικές υποδομές και ενισχύσεις. Αυτά τα έργα τα οποία είναι έργα κατ' εξοχήν κρατικών υποδομών με φορείς, δήμους ή νομαρχίες, τον Ε.Ο.Τ. ή την Ε.Τ.Α. για την αξιοποίηση της περιουσίας, θεωρούμε ότι θα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σπρώξιμο στην ποιότητα και στις υποδομές του τουρισμού στη χώρα. Θα γίνουν με βάση το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, ουσιαστικά περιορίζει και βάζει σε συγκεκριμένα μονοπάτια την τουριστική ανάπτυξη σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Τι είχαμε μέχρι τώρα; Άναρχη, ατάκτως εριμένη, χωρίς κανένα πρωτόκολλο και στρατηγική, τουριστική ανάπτυξη με αναπτυξιακούς νόμους να απευθύνονται αδιακρίτως στο σύνολο της επικράτειας, χωρίς να εξειδικεύουν τις μορφές του τουρισμού. Ε, λοιπόν, δεν μπορούμε εκεί που έχουμε αγροτουριστικό πρότυπο να έχουμε και πεντάστερα ξενοδοχεία χιλίων κλινών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι αλλοιώνουμε τη φύση.
Εγώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις για το περιβάλλον στην κατεύθυνση στην οποία εναρμονίζουμε την τουριστική ανάπτυξη με τα φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα και με το ζητούμενο προϊόν από τον εσωτερικό τουρισμό και τον εξωτερικό τουρισμό.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στη διαφήμιση γιατί ειπώθηκαν ορισμένα ζητήματα. Η διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό προέκυψε μέσα από διεθνή διαγωνισμό, στον οποίον έλαβαν μέρος μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες του κόσμου. Πού πήγαν τα χρήματα της διαφήμισης; Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, δηλαδή τη διαφήμιση του «Μένουμε Ελλάδα» πήγαν ακριβώς όπως ο καταστατικός χάρτης της Γενικής Γραμματείας Τύπου υπαγορεύει, παρακαλώ. Και επ' αυτού οποιοσδήποτε έλεγχος είναι απολύτως αποδεκτός. Ο έλεγχος είναι αποδεκτός έτσι κι αλλιώς, αλλά δηλώνω στην Εθνική Αντιπροσωπεία τι ακριβώς έχει συμβεί.
Σε ό,τι αφορά δε το εξωτερικό, έγιναν επιλογές όπως γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, με βάση τι έχουμε κερδίσει από ορισμένες πρωτοβουλίες και πού πρέπει να μειώσουμε γιατί αισθανόμαστε ότι κάποιες χώρες δεν έχουν να μας συνεισφέρουν αυτή τη δύσκολη χρονιά λόγω ιδιαιτέρων οικονομικών τους προβλημάτων που έχουν προκύψει.
Τα πάντα αποτελούν αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τα πάντα είναι συμβασιοποιημένα με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας. Αυτό για να μην υπάρχουν σκιές, που δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει και αντικείμενο.
Τέλος, θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά έγινε προβολή της Αθήνας σε ολόκληρο τον κόσμο με video shows και για πρώτη φορά θα γίνει και προβολή της Θεσσαλονίκης και διά της Θεσσαλονίκης, όπως έχουμε δεσμευθεί θα γίνει προβολή του μεγάλου πλεονεκτήματος της Εγνατίας Οδού και όλων των περιοχών της Βορείου Ελλάδος. Είναι θέματα τα οποία δεν έχουν προκύψει ποτέ και δεν είναι σωστό στην Εθνική Αντιπροσωπεία να φέρνουμε την μία περιοχή σε αντιπαράθεση με την άλλη. Όλοι έχουν ανάγκη τουριστικής προβολής, άπαντες, όλες οι περιοχές.
Και να πάρω την ευκαιρία από την κ. Αμμανατίδου, που είπε για τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι για την ιαματική πηγή της Απολλωνίας είμαστε σε κουβέντα με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει αγοράσει την ΕΤΒΑ για την αξιοποίηση ενός μεγάλου συγκροτήματος ιαματικών πηγών, που έχει μείνει επί επτά χρόνια κλειστό και το οποίο πρέπει επειγόντως να ανοίξει. Όπως επίσης κινούμαστε και στην κατεύθυνση εναρμονισμού του πλαισίου και ορισμένων αιτημάτων που υπάρχουν από την Ένωση Δήμων Ιαματικών Πηγών για το πλαίσιο εκμετάλλευσης των πηγών, με βάση το τι προτείνουν οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση για να προχωρήσουμε στις προκηρύξεις προσκλήσεων και έργων για ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα.
Να ευχαριστήσω και πάλι το Κομμουνιστικό Κόμμα για την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση. Δεν έχει καμία σημασία αν διαφωνούμε σε αυτήν την αίθουσα για ορισμένα θέματα. Σημασία έχει από τον εσωτερικό διάλογο της Βουλής και τον κοινωνικό διάλογο που υπάρχει στη χώρα να κάνουμε βήματα μπροστά. Και νομίζω ότι από αυτό έχουμε όλοι να κερδίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο παρεμβαίνοντα, να ανακοινώσω προς το Τμήμα ότι οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατέθεσαν σχέδιο νόμου «Αναθεώρηση διατάξεων του νόμου 703/77 περί ανταγωνισμού».
Παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έγινε μια πλούσια συζήτηση και είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε αντίπερα όχθες. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Για άλλα νοιαζόμαστε, για άλλα προσπαθούμε, άλλα παλεύουμε από ό,τι παλεύετε εσείς. Οι προτεραιότητές μας είναι διαφορετικές. Εμείς μιλούμε συνολικά για μια σχεδιασμένη οικονομία, για μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της χώρας, με κεντρικό προγραμματισμό, με εργατικό έλεγχο. Εσείς ακολουθείτε μία πορεία ριζικά διαφορετική και στον τουρισμό.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλιστής θα επενδύσει εκεί που προσδοκά κέρδη πολλά και πολύ γρήγορα. Δεν τον ενδιαφέρει η συνολική και ενιαία ανάπτυξη της χώρας. Δεν τον ενδιαφέρει σε πολλές περιπτώσεις και το έχει αποδείξει το περιβάλλον. Το καταστρέφει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα και δεν μπορεί κανένας να την αμφισβητήσει.
Ωστόσο, όμως, θέλουμε να ξανατονίσουμε ότι οι ενοικιαζόμενοι άνθρωποι-εργαζόμενοι ζουν σε συνθήκες δουλεμπορίου. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαιώματα. Πολλοί δουλεύουν αποδεδειγμένα, σας το έχουμε πει, χωρίς ένσημα. Υπάρχει μαύρη κατάμαυρη εργασία. Ορισμένοι από τους εποχικούς παίρνουν τόσα ένσημα όσα απαιτούνται οριακά για να μπουν στο ταμείο ανεργίας. Και αυτήν την κατάσταση δεν την αποδεχόμαστε. Μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα την αντιπαλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δρούμε σε όλους τους χώρους, σε όλους τους τομείς, γιατί πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει, να ανατραπεί.
Ένα τρίτο ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ίδια οικονομική πολιτική που ακολουθείτε για πάνω από είκοσι-είκοσι πέντε χρόνια δεν κάνει άλλο τι από το να μειώνει την αγοραστική ικανότητα μεγάλων τμημάτων των εργαζομένων.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη μπορούν οι εργαζόμενοι να ικανοποιήσουν την ανάγκη για διακοπές, για αναψυχή, αυτό το δικαίωμα για την ξεκούραση. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δεν ζούμε σε καμιά γυάλα.
Πριν από δέκα μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων στην τελευταία έκθεσή του αναφέρει ότι ξεπέρασε κατά πολύ, κατά ένα δισεκατομμύριο, ο αριθμός των κατοίκων στον πλανήτη που λιμοκτονούν και την ίδια περίοδο τα καπιταλιστικά υπερκέρδη, τα κέρδη των μονοπωλίων σε όλο τον κόσμο γιγαντώνονται. Βλέπετε ότι υπάρχουν αντιφάσεις, οι οποίες δεν λύνονται με διαχείριση, αλλά λύνονται με ανατροπή, με ριζική αλλαγή του συστήματος.
Και το τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Μιλήσαμε, μιλάμε -και είναι μια αλήθεια- ότι η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα: έχει κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες -θάλασσες, βουνά, νησιά, ήλιο- που αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά στον τουριστικό τομέα, καταλήγει να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα όχι για τη χώρα και το λαό, αλλά για το μεγάλο κεφάλαιο, για περισσότερα κέρδη, για μεγαλύτερη και πιο σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων και στο χώρο του τουρισμού. Εμείς συνολικά παλεύουμε, ώστε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα να μη γίνεται αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης, αλλά να το καρπώνεται ο εργαζόμενος λαός και ο τόπος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ο κ. Κακλαμάνης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα με αφορμή τη συζήτηση της επερώτησης αυτής για τον τουρισμό -και νομίζω θα αναγνωρίζεται απ' όλες τις πλευρές το ενδιαφέρον αλλήλων, διότι είναι υπόθεση εθνική αυτή η βιομηχανία, η μεγαλύτερη εξαγωγική μας βιομηχανία- να πω ότι εκτιμώ και τις προσπάθειες που καταβάλλει ο σημερινός Υφυπουργός κ. Μαρκόπουλος. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην υπόθεση αυτή ένας μεγάλος αρνητικός παράγοντας, υπονομευτικός, θα έλεγα, κάθε προσπάθειας, είναι η κερδοσκοπική απληστία σε κάθε επιμέρους τομέα αυτής της υπόθεσης.
Επιστρέφοντας από τη Ρόδο πριν από ένα μήνα περίπου με ένα συνεργάτη μου, σταθήκαμε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ένα από τα καταστήματα -και είμαι βέβαιος πάρα πολλοί τουρίστες, όπως και ταξιδιώτες του εσωτερικού, θα απευθύνονται αν θέλουν να αγοράσουν κάποιο δώρο, κάποιο αναμνηστικό- και πήραμε δύο μπαλόνια, κύριε Υπουργέ, απ' αυτά που φυσούν τα μικρά παιδιά και μεγαλώνουν και κάποια στιγμή σπάζουν. Θα σας στείλω και τη σχετική απόδειξη που ζήτησα. Υποθέτω ότι θα μου την έδιναν. Σε κάθε περίπτωση όμως, τη ζήτησα και την κράτησα για τον εξής λόγο. Πόσο φαντάζεστε ότι κόστισαν αυτά τα δύο μπαλόνια, κυρία Πρόεδρε; Είκοσι πέντε ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ; Ότι ο κάθε πολίτης αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να αισθανθούν -γι' αυτό και έχει πραγματικά αυτή την αξία η επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος- ότι η υπόθεση αυτή είναι δική τους. Δεν πρέπει να θεωρούν ότι απέναντι στον κερδοσκόπο και την απληστία του η δική τους έννοια είναι τι θα περισσέψει, πώς θα φαλκιδευτεί ο χρόνος απασχόλησής τους, πώς θα κοπούν από τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα δείτε και να δείτε αυτό που διακρίνει τους επιχειρηματίες που έχουν όραμα και αντιλαμβάνονται ότι η επιδίωξη του κέρδους -που είναι λογικό κάθε επιχειρηματίας να προσβλέπει σ' αυτό- όταν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της απληστίας, στο τέλος γίνεται καταστροφική. Δεν μιλάω για τους πολύ ισχυρούς αλλά γι' αυτούς που είναι στο μεσαίο στρώμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους οποίους υποθέτω ότι κυρίως στηριζόμαστε. Οι μεγάλες μονάδες λειτουργούν πια με τα ξένα γραφεία και έρχονται εδώ οι τουρίστες μ' ένα βραχιολάκι στο χέρι και δεν πληρώνουν τίποτε άλλο πέραν του χαμηλότερου -από κάθε άλλη περίπτωση τουλάχιστον εσωτερικού τουρισμού- δηλαδή την ξενοδοχειακή και μόνο δαπάνη που καταβάλλει στο ξένο γραφείο ο επιχειρηματίας. Πρέπει λοιπόν να βρουν τους σωστούς με την έννοια αυτή επιχειρηματίες. Εδώ πέρα θα πρέπει να έχετε μία στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τη λεγόμενη Τουριστική Αστυνομία -που δεν ξέρω αν λειτουργεί πια- ή με τις φορολογικές αρχές, τα περίφημα ΣΔΟΕ κ.λπ. Λένε μάλιστα ότι πολλοί Έλληνες τουρίστες κλείνουν τις διακοπές τους μέσω tour operators του εξωτερικού.
Αν λοιπόν δεν υπάρξει αξιοπιστία και αν δεν προστατευθεί από κάθε άποψη ο πολίτης, Έλληνας ή ξένος, που θέλει να απολαύσει τα πλούσια αγαθά που η φύση έχει χαρίσει στη χώρα μας, η όποια προσπάθειά σας θα είναι μάταιη τελικά και θα έχετε κι εσείς την πικρία ότι κουραστήκατε και φάγατε χρόνο με ελάχιστα ή καθόλου αποτελέσματα. Θα σας στείλω αυτή την απόδειξη και είμαι βέβαιος πως θα κάνετε ό,τι πρέπει.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και θα ήθελα να μου απαντήσετε: Υπάρχει πραγματικά κάποιος μηχανισμός που να ελέγχει τι γίνεται στις εισόδους της χώρας; Οι ξένοι τουρίστες βγαίνοντας κάτι αγοράζουν. Εάν δηλαδή ένας τουρίστας βγαίνοντας με τα παιδιά του έπαιρνε όντως δύο μπαλόνια με 25 ευρώ, σίγουρα αν μπορούσε θα έπαιρνε το αεροπλάνο για να φύγει και να γυρίσει πίσω.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστούμε τον κύριο Κακλαμάνη.
Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Αγγίζετε με χαρακτηριστικό τρόπο ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει πολλαπλές εμφανίσεις και εγγραφές στη χώρα, το ζήτημα της τουριστικής συνείδησης στη χώρα. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και για την εθνική της οικονομία, όλοι όσοι εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού αμέσως ή εμμέσως, δηλαδή ζουν από το εσωτερικό ή εξωτερικό τουριστικό ρεύμα, θα πρέπει να διακατέχονται από ισχυρά αισθήματα τουριστικής συνείδησης για τη χώρα.
Το παράδειγμα το οποίο μου αναφέρετε και για το οποίο δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία και δεν θέλω καμία απόδειξη βεβαίως είναι μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν κατά τον χειρότερο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο -θα μου επιτρέψετε την άποψη- δεν διορθώνεται ούτε μπορεί να κυνηγηθεί με την τουριστική αστυνομία ούτε με αστυνομικά μέτρα. Η χώρα χρειάζεται -ασφαλώς χρειάζεται- τουριστική αστυνομία για συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ανασύσταση της τουριστικής της συνείδησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο η Εθνική Αντιπροσωπεία, ο καθένας από εμάς χωριστά, πρέπει να παίξει τον δικό του ρόλο. Οφείλω δε εδώ να υποσημειώσω ότι τα πολλαπλά αιτήματα που ακούμε μερικές φορές από τους επιχειρηματίες του τουρισμού -θέσεις των οποίων πολλές φορές υιοθετούνται από συναδέλφους όλων των πτερύγων- που πριν ξεκινήσει καν η σεζόν μιλούν ήδη για επιδότηση εργασίας και για τον Σεπτέμβρη και για τον Οκτώβρη -για την οποία δεν είμαι καταρχήν ως υπεύθυνος Υπουργός αρνητικός αλλά πρέπει κανείς να περιμένει και τα αποτελέσματα της σεζόν για να δούμε τι έχουμε κερδίσει- είναι ένα ακόμα παράδειγμα ενδεχομένως απληστίας, πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί έχει χρησιμοποιηθεί αυτό στην Αίθουσα.
Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Ξέρετε καλύτερα από μένα -γιατί δεν πρέπει να μιλάω εγώ σε σας και σε ανθρώπους που είναι πολλές δεκαετίες μέσα σ' αυτή την Αίθουσα- έχει εξαιρετικό όνομα στο εξωτερικό. Με ορισμένα σκοτεινά σημάδια, βεβαίως, τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε. Και απ' αυτό το ισχυρότατο όνομα που έχει προσπαθούν όλες οι κυβερνήσεις και όσοι έχουν περάσει από τη δική μου θέση να προσθέσουν ό,τι μπορούν. Αυτή η δύσκολη χρονιά αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και μας γεμίζει αγωνία για το τι πρέπει να κάνουμε από δω και πέρα γι' αυτό που μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολύ εύκολα και δεν το εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως.
Ένα ζήτημα, λοιπόν, είναι η τουριστική συνείδηση. Απάντων των Ελλήνων όπου και αν ανήκουν, σε όποια πτέρυγα της Βουλής, όποια ιδεολογία και αν έχουν, ό,τι επάγγελμα και αν κάνουν. Ο καθένας από μας υπηρετεί τον τομέα του τουρισμού με την πράξη του και με την συμπεριφορά του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύνεται με μιας. Θέλει πάρα πολύ συλλογική προσπάθεια.
Δεν θέλω να πω τι ετοιμάζουμε επ' αυτού. Θέλω να σας πω μονάχα ότι είναι στο στόχαστρο αυτής της χρονιάς και θα ξεκινήσει στο ενδιάμεσο της σεζόν για να αυγατίσει -θα μου επιτρέψετε την έκφραση- την επόμενη χρονιά. Διότι δεν γίνονται όλα με μιας.
Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της 5/5/24-6-2009 Επίκαιρης Επερώτησης Βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα του Τουρισμού.

 

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr