ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
05/12/18

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουάριου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Κατάργηση αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων του ν.4387/16

Αιτιολογική έκθεση

Οι διαδοχικοί αντιασφαλιστικοί, αντεργατικοί νόμοι της τελευταίας 10ετίας (3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/16, 4472/17) έδωσαν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, γκρέμισαν δικαιώματα, μεθοδικά αύξησαν τα όρια ηλικίας, χειροτέρευσαν τους όρους συνταξιοδότησης, τσάκισαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, χτύπησαν στην καρδιά το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Ο στόχος της αντιστοίχισης της ασφάλισης με τη γενικότερη κατεύθυνση διασφάλισης φθηνότερης εργατικής δύναμης και την απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους από το "βάρος" της κοινωνικής ασφάλισης πέρασε μέσα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας

Ο ν.4387/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όξυνε ακόμη περισσότερο αυτές τις συνέπειες με νέες περικοπές σε συντάξεις και παροχές.

Οι νέες επικουρικές συντάξεις με το ν. Κατρούγκαλου για το διάστημα ασφάλισης από 1-1-2015 θα δίνονται με αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα (ιδιωτική ασφάλιση) σύμφωνα και με την πρόταση της Ν.Δ., προετοιμάζοντας το έδαφος για επέκταση και στην κύρια σύνταξη.

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους είναι τεράστιες και θα οξυνθούν με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 που προβλέπονται από 1.1.2019. Ήδη όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου λαμβάνουν σύνταξη με σημαντικές μειώσεις, λόγω της εφαρμογής νέου τρόπου στον υπολογισμό της.

Ο ν.4387/16 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε την πλήρη ανατροπή στις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των επιστημόνων και των αγροτών.

Τις συνέπειες αυτές τις φορτώνονται παλιοί και νέοι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι που είναι οι μοναδικοί που διαχρονικά πληρώνουν για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Η πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, που ενεργοποιεί το μνημονιακό νόμο για διαμόρφωση του κατώτερου μισθού από τον εκάστοτε Υπουργό με τα κριτήρια που θέτουν οι βιομήχανοι για διασφάλιση των κερδών τους, της "ανταγωνιστικότητας" και της "παραγωγικότητας", δηλαδή με κριτήρια που μονιμοποιούν την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό, θα χειροτερεύσει την θέση όλων των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων.

Η ευθύνη για την κατάσταση στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρθηκε στους ασφαλισμένους, ενώ ανήκει ολοκληρωτικά στις κυβερνήσεις που είχαν την διαχείριση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα των αποθεματικών της.

Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε για την αποκάλυψη, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζόμενων και των συνταξιούχων ώστε να δημιουργηθεί μαζική καθολική αντίσταση ιδιαιτέρα για τον χαρακτήρα των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων των τελευταίων χρόνων.

Το ΚΚΕ έχει καταθέσει την πρόταση νόμου των 530 σωματείων που προβλέπει την κατάργηση σειράς νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/28-02-2012, Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/2012) που έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στον τρόπο καθορισμού των κατώτατων νόμιμων αποδοχών.

Η πρόταση νόμου προβλέπει επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751€ και των ΣΣΕ με το περιεχόμενο και τα είδη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη διαδικασία υπογραφής τους, καθώς και τη δεσμευτικότητά τους, όπως ορίζονται από το Ν. 1876/1990 "Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις".

Στηρίζει επίσης το αίτημα των συνδικάτων για κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού των 751€ ως βάση των νέων ελεύθερων διαπραγματεύσεων.

Το ΚΚΕ θεωρεί το ασφαλιστικό ως πολιτικό ζήτημα και όχι ως λογιστικό ή ρυθμιστικό, γραφειοκρατικό. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό είναι ταξική επιλογή των κυβερνήσεων.

Το ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία η οποία προβλέπει την κατάργηση σειράς αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων, την επαναφορά των απωλειών στις συντάξεις και την αποκατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουάριου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», προστίθενται άρθρα ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Κατάργηση αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων

Όλες οι διατάξεις, τροπολογίες, νόμοι και σχετικές αποφάσεις, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι σήμερα καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα αντιστοιχούντα ποσά ατόκως και καθορίζεται το ύψος της σύνταξης χωρίς τις περικοπές. Επαναφέρεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις όπως καθοριζόταν πριν την εφαρμογή των ν.3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/2016

Από την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας και εφεξής καταργείται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και όλες οι σχετικές διατάξεις που καθορίζονται από το ν.4387/2016.

Καταργείται ο νέος τρόπος υπολογισμού για κύρια και επικουρική σύνταξη αναδρομικά για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 13.5.2016 που καθώς και για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι. Καταργείται επίσης ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και η περικοπή της από 1.1.2019 έως 18%.

Το κατώτερο όριο της σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου μισθού των 751€ ήτοι άρχεται από τα 600 ευρώ.

Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθορίζεται στο 80% των αποδοχών του έτους αποχώρησης η -εάν υπάρχουν καλύτερες -του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης τριετίας του διαστήματος από 2002 έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένες.

Αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης για την επικουρική σύνταξη επανέρχεται σ' αυτό που ήταν πριν τον ν.4387/2016.

Άρθρο 2

Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

Επαναφέρεται σε ισχύ η χορήγηση της 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Άρθρο 3

Συντάξεις λόγω θανάτου

Η σύνταξη λόγω θανάτου καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για τον χήρο ή την χήρα. Το ίδιο και η σύνταξη αν δικαιούχο είναι ένα παιδί μόνο.

Το ποσοστό δεν ξεπερνά το 100% στην περίπτωση περισσότερων δικαιούχων.

Η οικογένεια του θανόντος ή της θανούσης δικαιούται τη σύνταξη που ελάμβανε η επρόκειτο να λάβει ο θανών ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης του.

Σύνταξη δικαιούται το ανίκανο πριν το 24 έτος ηλικίας οπότε και αν επέλθει η ανικανότητα πριν ή μετά το θάνατο του γονέα. Επίσης δικαιούται σύνταξη το παιδί που θα μείνει ανίκανο μετά το 24 έτος ηλικίας εφόσον είναι άπορο.

Ως έτος ενηλικίωσης των ανήλικων τέκνων θεωρείται η 31/12 του έτους που συμπληρώνει το 18ο και όχι η προηγούμενη της ημέρας γέννησης για κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα ή του ίδιου του παιδιού ή των γονιών του, όπως εφαρμόζεται στο δημόσιο.

Τα ορφανά και από τους 2 γονείς δικαιούνται σύνταξη και από τους 2 γονείς, Χωρίς κανένα άλλο περιορισμό, Λαμβάνουν δε ότι δικαιούνταν οι θανόντες γονείς τους.

Η προϋπόθεση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου επανέρχεται με την προϋπόθεση των 1500 ημερών εργασίας εκ των οποίων 300 στην 5ετία προ θανάτου.

Άρθρο 4

Εγγύηση του συνόλου των συντάξεων από το κράτος

Το κράτος εγγυάται πλήρως το σύνολο των συντάξεων, κύριας και επικουρικής.

 

 

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2018


Οι προτείνοντες βουλευτές

Κουτσούμπας Δημήτρης

Παπαρήγα Αλεξάνδρα

Βαρδαλής Σάκης

Γκιόκας Γιάννης

Δελής Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κατσώτης Χρήστος

Λαμπρούλης Γιώργος

Μανωλάκου Διαμάντω

Μωραΐτης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

Στεργίου Κώστας

Συντυχάκης Μανώλης

Τάσσος Σταύρος

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr