Τροπολογία της ΚΟ του ΚΚΕ: Δίωξη μεγαλομετόχων και μελών Δ.Σ. εταιριών για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945- Δήλη ημέρα καταβολής μισθού
04/09/17

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Δίωξη μεγαλομετόχων και μελών Δ.Σ. εταιριών για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945- Δήλη ημέρα καταβολής μισθού- Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πολλοί μεγαλοεπιχειρηματίες που λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους ιδίως με τη μορφή ανωνύμων εταιριών, φροντίζουν, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποφύγουν ποινικές διώξεις για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους της επιχείρησής τους, να παραμένουν στο παρασκήνιο και να μην εμφανίζονται ως εργοδότες ή διευθυντές ή επιτετραμμένοι ή με οποιοδήποτε τίτλο εκπρόσωποι των επιχειρήσεών τους, χρησιμοποιώντας στις εν λόγω θέσεις παρένθετα πρόσωπα. Οι ίδιοι όντας μεγαλομέτοχοι, εμφανίζονται συχνά ως απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των επιχειρήσεών τους, παραμένοντας στο απυρόβλητο.

Επιπλέον, στις ποινικές υποθέσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (δηλ. για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 1 του  Α.Ν.  690/1945) δεν ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου κατά του εργοδότη, πλην των περιπτώσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής του δώρου εορτών, παρότι αυτή προβλέπεται ρητά από την ανωτέρω διάταξη, με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει η δήλη ημέρα καταβολής του μισθού.

Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων για καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών (δηλ. για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 1 του  Α.Ν.  690/1945), αλλά και για υπαίτια μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή μη καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης (δηλ. για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011), πολλοί εργοδότες-κατηγορούμενοι  καταφέρνουν να απαλλαγούν. Στην απαλλαγή αυτή συμβάλλει, μεταξύ άλλων ,σε σημαντικό βαθμό, το γεγονός ότι κατά την κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων, δεν είναι νόμιμη, με αποτέλεσμα να αποβάλλεται από τη διαδικασία, η παράσταση πολιτικής αγωγής από πλευράς του απλήρωτου εργαζόμενου στις πιο πάνω υποθέσεις, Έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα στον απλήρωτο-αδικηθέντα   εργαζόμενο, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του παρανομούντα εργοδότη,  να υποστηρίξει την κατηγορία, με την αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων όπως μαρτύρων, αλλά και με την παρουσία συνηγόρου της πολιτικής αγωγής.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τρία πιο πάνω προβλήματα προς όφελος των εργαζομένων που υφίστανται το πολύ διαδεδομένο φαινόμενο της απληρωσιάς, καταθέτουμε την παρακάτω τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

1.Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

<<1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. ή ο βασικός/κύριος μέτοχος ανώνυμης εταιρίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της  Αυτοδιοίκησης του είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Ως δήλη ημέρα καταβολής του μισθού ή του αντίστοιχου επιδόματος εορτών, θεωρείται η συμφωνηθείσα από τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας ή η ορισθείσα από το νόμο και σε κάθε περίπτωση η τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την παρασχεθείσα εργασία. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται πάντοτε με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επομ. του Κ.Ποιν.Δ.>>

2. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945, καθώς και εκείνων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011, είναι νόμιμη και επιτρέπεται η παράσταση πολιτικής αγωγής από πλευράς του θιγόμενου εργαζομένου, για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν αυτός έχει υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη.

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Στεργίου Κώστας

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κανέλλη Λιάνα

Συντυχάκης Μανώλης

Βαρδαλής Αθανάσιος

 

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr