18 Μαρ 2019
ΒουλήΓυναίκα


Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στον Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»


Θέμα: Κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον ως άνω λόγο.

Αιτιολογική Έκθεση

Οι εργαζόμενες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ δικαιούνται άδεια κυοφορίας και άδεια λοχείας συνολικής διάρκειας 119 ημερών, 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό, καθώς και τα αντίστοιχα επιδόματα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τεύχος Α’). Ωστόσο, υπάρχει η προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει 200 (διακόσιες) ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση προβλέπεται στο άρθρο 39 εδ. 4 του Α.Ν. 1846/1951.

Στις συνθήκες των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της επέκτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της προσωρινής εργασίας, της εποχικής δουλειάς, η προϋπόθεση αυτή στερεί από μέλλουσες και νέες μητέρες την απαραίτητη αυτή άδεια. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χορήγηση της άδειας και των αντίστοιχων επιδομάτων να αποσυνδεθεί από τις ημέρες ασφάλισης των εργαζόμενων γυναικών.

Προτείνεται ακόμα η κατάργηση της προϋπόθεσης που θέτει η με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α. (Κεφ. Β) για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, η εργαζόμενη να «έχει λάβει επίδομα μητρότητας» από τον ασφαλιστικό φορέα. Με βάση την προϋπόθεση αυτή, οι εργαζόμενες που δεν πληρούν την προϋπόθεση των 200 ενσήμων για να λάβουν άδεια μητρότητας από τον ΕΦΚΑ αποκλείονται και από την εξάμηνη παροχή του ΟΑΕΔ.

Τροπολογία - Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στον Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».


Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο, ήτοι το τέταρτο, του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 “Δια την παροχήν των ανωτέρω επιδομάτων δέον όπως η ησφαλισμένη επραγματοποίησε 200 τουλάχιστον ημέρας εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού.”

2. Το σημείο β της παρ.1 του κεφ. Β. της ΥΑ 33891/606/7-5-2008, με βάση το οποίο ο ΟΑΕΔ καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον «έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» καταργείται.


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019


Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Μανωλάκου Διαμάντω

Συντυχάκης Μανώλης