Με την διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 του Νόμου 4387/2016, η οποία παρέμεινε σε ισχύ και μετά την τροποποίησή του με τον Νόμο 4670/2020, ορίστηκε, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες (αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών), για τους οποίους προκύπτει, ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ), ασφαλίζονται ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ με αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη, μετά από σχετική δήλωση του ελεύθερου επαγγελματία, να καταβάλλει τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές και να παρακρατήσει το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί στον εργαζόμενο.
Στην Μεταφραστική Υπηρεσία ΥΠΕΞ απασχολούνται με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 140 επίσημοι μεταφραστές, εκ των οποίων περίπου 70, σταδιακά, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016, ήτοι από 1/1/2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού προέβησαν στην σχετική δήλωση περί υπαγωγής τους στην ασφάλιση, λόγω της συνεχούς και μόνιμης απασχόλησής τους στην Μεταφραστική Υπηρεσία ΥΠΕΞ.
Ήδη όμως με την ψήφιση του ως άνω νόμου και πριν την θέση αυτού σε ισχύ, το ΥΠΕΞ, με το υπ αριθμόν πρωτ. Φ.094.3/ΑΣ/8994/30.11.2016 έγγραφο της Στ’ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης – Μεταφραστική Υπηρεσία υπέβαλε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για το αν υπάγονται οι συνεργαζόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία ιδιώτες μεταφραστές στην ασφάλιση του ως άνω άρθρου και αν υπάρχει υποχρέωση της Υπηρεσίας να αναλάβει την καταβολή του ασφαλιστικού ποσοστού που αντιστοιχεί στον εργοδότη.
Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους με την υπ αριθμόν 109/6-6-2018 ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότησή του έκρινε, ότι «οι ιδιώτες μεταφραστές που συνεργάζονται με την Μ.Υ. του ΥΠΕΞ και αμείβονται με Δ.Π.Υ. και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΕΞ), υπάγονται, κατ’ αρχήν, στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, ….«με συνέπεια από 1.1.2017 για την ασφάλισή τους, το συνολικό ποσοστό εισφοράς αλλά και την κατανομή του να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου που αφορά τις εισφορές των μισθωτών. Υπόχρεος δε για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι το Ελληνικό Δημόσιο και όχι οι επιμέρους Υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν προσκομίζουν έγγραφα στη Μ.Υ. του ΥΠΕΞ για μετάφραση, ανεξαρτήτως του τεχνικού θέματος της τελικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του κάθε Υπουργείου, που υποβάλλει έγγραφα προς μετάφραση, για την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω μεταφραστών, που θα πρέπει να ρυθμιστεί κανονιστικώς.».
Ακολουθώντας το σκεπτικό της ως άνω Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, το Υπουργείο Εργασίας με το από 26/11/2018 με αριθμό πρωτ. Φ10042/50610/160 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης, απάντησε σχετικό ερώτημα του ΕΦΚΑ, ότι «στις περιπτώσεις των ως άνω ιδιωτών μεταφραστών, που αμείβονται για τις μεταφράσεις τους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, για τους οποίους προκύπτει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον μοναδικό αντισυμβαλλόμενο (ή έναν από τους δύο που ορίζει ο νόμος) και ως εκ τούτου προκύπτει ότι δεν έχουν άλλο εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση, δύνανται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, ως ισχύει, οι οποίες προβλέπουν τον επιμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του ασφαλισμένου και του αντισυμβαλλόμενου για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης».
Τέλος, σε εφαρμογή της ως άνω Γνωμοδότησης του ΝΣΚ και του εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ το με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479/ 4-6-2019 Γενικό Έγγραφο ειδικά για την ασφάλιση των υπαγόμενων στην διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016 δικαιούχων μεταφραστών ΥΠΕΞ, με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του και θέση ρητών προθεσμιών για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 και των καταβλητέων από τον Μάϊο 2019 και εντεύθεν.
Μέχρι σήμερα τόσο το ΥΠΕΞ, όσο και το Υπουργείο Εργασίας δεν έχουν εφαρμόσει τον ασφαλιστικό νόμο, ούτε έχουν λάβει μέτρα αντίστοιχα γι αυτήν την μη εφαρμογή, , παρά τις συνεχείς έγγραφες οχλήσεις προς τα ως άνω Υπουργεία (συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης εξωδίκων) του Συλλόγου Επίσημων Μεταφραστών ΥΠΕΞ, καθώς και μεμονωμένων δικαιούχων της ως άνω ασφάλισης μεταφραστών.
Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ, (αρμόδιο Υποκατάστημα Αγησιλάου 48), ενώ έχει παραλάβει και έχει ελέγξει τουλάχιστον 17 καταγγελίες περί ανασφάλιστης εργασίας των δικαιούχων μεταφραστών ΥΠΕΞ, δεν έχει προβεί σε καμιά ενέργεια επιβολής κυρώσεων ή/και επίδοσης Πράξεων Επιβολής Ασφαλιστικών Εισφορών κατά του ΥΠΕΞ, με εξαίρεση την αποστολή προς το ΥΠΕΞ του υπ’ αριθμόν πρωτ. 1671/13-2-2020 εγγράφου του Δ/ντή Στ’ Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, με το οποίο ζητείται από το ΥΠΕΞ να προσκομίσει στοιχεία υπευθύνων εργοδότη, δεδομένου ότι το ΥΠΕΞ ουδέποτε έχει προσκομίσει τέτοια στοιχεία!
Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη, αν μη τι άλλο από της εκδόσεως του από 4-6-2019 Γενικού Εγγράφου ΕΦΚΑ μη εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου από το ΥΠΕΞ έχει οδηγήσει στην ίδια αδράνεια / άρνηση εφαρμογής του νόμου και τα άλλα Υπουργεία, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και καθυστερούν ή/ και έχουν αναστείλει την πληρωμή μεταφραστικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μεταφραστών, μέχρι την επίλυση του θέματος της ασφαλιστικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους δικαιούχους μεταφραστές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μεταφραστές να αντιμετωπίζουν και ζήτημα επιβίωσης, ενώ καλούνται να καταβάλουν μη οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της μη καταβολής αυτών.

ΕΠΕΙΔΗ από τα ως άνω προκύπτει ότι:

α) το ΥΠΕΞ γνώριζε πολύ πριν την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου την πιθανή έστω υποχρέωσή του να ασφαλίσει ορισμένους εκ των μεταφραστών ΥΠΕΞ, των οποίων μοναδικός εργοδότης είναι το ΥΠΕΞ, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή ερωτήματος στο ΝΣΚ,

β) το ΥΠΕΞ έλαβε επιβεβαίωση της υποχρέωσης του να ασφαλίσει τους δικαιούχους μεταφραστές ΥΠΕΞ τόσο με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ ήδη από τον Ιούνιο του 2018, όσο και με το από 6-4-2019 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ,

γ) Το Υπουργείο Εργασίας και ο από αυτό εποπτευόμενος ΕΦΚΑ κωφεύουν στην μέχρι στιγμής κατάφορη παραβίαση του ασφαλιστικού νόμου από το ΥΠΕΞ και την καταστρατήγηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μεταφραστών

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1.Για ποιο λόγο το ΥΠΕΞ δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τους δικαιούχους μεταφραστές;
2. Για ποιο λόγο εκκρεμεί μέχρι σήμερα η αποδοχή με επισημειωματική Πράξη Υπουργού της υπ αριθμόν 109/6-6-2018 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ επί ερωτήματος του ίδιου του ΥΠΕΞ;
3. Πότε θα εφαρμοστεί η διαδικασία ασφάλισης των δικαιούχων μεταφραστών ΥΠΕΞ βάσει του από 4-6-2020 Γενικού Εγγράφου ΕΦΚΑ (αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479) και αν έχουν προβλεφθεί από το ΥΠΕΞ τα σχετικά κονδύλια;
4. Συνδέεται ή όχι η υποχρέωση ασφάλισης ορισμένων μεταφραστών ΥΠΕΞ με την προτεινόμενη βάσει του άρθρου 66 του νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ;
5. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Εργασίας για την διασφάλιση της εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου (άρθρο 39 παρ. 9 Ν.4387/2016 ως ισχύει) και του από 4-6-2019 Γενικού Εγγράφου ΕΦΚΑ (αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479) ως προς τους μεταφραστές ΥΠΕΞ;

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω