Με την υπουργική απόφαση 5/6/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΣΨ465ΦΥΟ-Κ3Ν, ΦΕΚ 2363 Β) με τίτλο: Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1 της αρ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 64845/29-8-2018 Υπουργικής Απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» [ΦΕΚ Β 395Β], οι ιατροί ΕΣΥ των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και του ΕΚΑΒ καταδικάζονται σε βαθμολογική καθήλωση.

Εγκύκλιος του υφυπουργού υγείας Β. Κοντοζαμάνη, με ημερομηνία 15/1/2020 και τίτλο «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα εξέλιξης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν σε θέσεις των ΤΕΠ και του ΕΚΑΒ», επιβεβαιώνει και διαιωνίζει αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, οι ειδικευμένοι γιατροί που διορίστηκαν στα ΤΕΠ με βάση την κύρια ειδικότητα τους, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και χωρίς να αποτελεί αναγκαίο προσόν ο τίτλος εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, προκειμένου να εξελιχθούν σε ανώτερο βαθμό, υποχρεώνονται μέχρι τη μονιμοποίηση τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική σε ένα από τα 2 εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν (Νοσοκομείο Αττικόν, ΠΑΓΝΗ).

Η εκβιαστική αυτή απόφαση δημιουργεί γιατρούς δύο ταχυτήτων μέσα στο ΕΣΥ. Είναι κατάφωρη αδικία για τους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, που έδωσαν και δίνουν τη μάχη απέναντι στην πανδημία.

Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, καθώς προβλέπει την αποδυνάμωσή τους μέσω της μεταφοράς των γιατρών στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα για ένα εξάμηνο.

Οι γιατροί των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και το σύνολο των γιατρών του ΕΣΥ, έχουν εκφράσει μέσω της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών το αίτημα της κατάργησης της υπουργικής απόφασης του Ιουνίου 2019 και της απρόσκοπτης βαθμολογικής εξέλιξης των επιμελητών των ΤΕΠ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των γιατρών των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών;
  • Θα προχωρήσει σε κατάργηση της υπουργικής απόφασης της 5/6/2019;

 


Η Βουλευτής

Κανέλλη Λιάνα